Utviklingspotensial - Fullt utleid næringsbygg i sentrum av Stokmarknes - God profilering.

Markedsgata 20B, 8450 Stokmarknes1 026 m28 500 000,-

Prisantydning
8 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1978
Tomteareal
811 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 026 m2
Kommunale avgifter
31 350,-

Adresse

Markedsgata 20B

8450 Stokmarknes

Matrikkel

Gnr. 65 bnr. 69, 70 og 819 i Hadsel kommune

Fasiliteter

Fullt utleid næringsbygg, med utviklingspotensial over 3 etasjer i sentrum av Stokmarknes. En av de mest spennende byen i Vesterålen med en rekke store prosjekter på gang innenfor turisme og industri både fra private aktører og det offentlige. Gangavstand til alle byens fasiliteter. Mulighet for god profilering mot Markedsgata og Ranværingsgata. Eiendommen har asfalt og brostein på uteområder, med gode parkeringsmuligheter for alle brukere av bygget. Tilhørende tomt, som i dag benyttes som parkeringsplass har utviklingspotensial.Transaksjonen gjennomføres som salg av 100% av aksjene i Stilo AS org.nr: 912346552. Eiendommen er i dag utleid til EL-Team AS, Familievernkontoret, Vesterålen Kiropraktikk, Frisk Fysio og Trollfjord IKT. Oppgradering av markedsgata til miljøgate er vedtatt i kommuneplan.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i Stokmarknes sentrum. Stokmarknes er kommunesenteret i Hadsel, med alle nødvendige servicetilbud i nærheten. Regionens flyplass ligger ca. 6 km fra sentrum

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier oppført for Nordlandsbanken  ferdigstilt i 1979. 1 etg har inngang i Ranværingsgata ved parkeringsareal 2.etg har inngang fra Markedsgata som befinner seg i handlegaten

Bygninger og byggemåte

Næringsbygg over 3 etasjer. Renovering er ifølge eier utført i flere omganger, sist i 2019.

Eiendommens historie

Eiendommen gnr. 65 bnr. 69, 819 er fullt utbygd. Gnr. 70 består av egen parkeringsplass. I den grad det gis reguleringmessig tillatelse, vil eiendommen kunne bygges med næringsareal/boligareal.Det finnes godkjenning fra kommunen til å bygge på en 4 etasje på eksisterende bygg. Eksisterende bygg med etasje forhøyelse samt nybygg på eksisterende parkeringsareal,  vil ifølge takstrapport gi mulighet for et næringsareal eller boligareal på ca. 2000m2.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal Ca.  1 026 kvm

1.Etasje ca. 305 kvm: Tilfluksrom, bankhvelv, bokshvelv, garderoberom, wc-rom, trappeheis og lager.

2.Etasje ca. 308 kvm: Inngangsparti, kontorer/behandlingsrom, møterom og hc-toalett

3.Etasje ca. 308 kvm: Møterom, kontorer, hc-toalett, garderobe, bøttekott og spiserom.

Loft: Ventlasjonsrom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Eiendommen grenser mot kommunal vei, og har lett tilgjengelig adkomst.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 808 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Reguleringsplan SM 23 sentrumsplan

Prisantydning

8 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Asle Thomassen datert 19.01.2023

Forsikring

If

Årlig premie: kr 31201,- 2022.

Kommunale avgifter

Kr. 31 350 pr. år

Leieinntekter

Kr 876 566,- pr. år

Leietaker 3. etg.:Familievernkontoret 06/26 - kr 354 454 ,- pr. år.

Leietaker 2. etg. og kjeller: Vesterålen kiropraktikk ca. 35 kvm BTA. Leiekontrakt utløper 09/24 - kr 84 000,- pr.år

Leietaker 2. etg og 1. etg.: Frisk Fysio ca. 450 BTA. Leiekontrakt utløper 04/28 - kr 278 772,- pr. år.

Leietaker 1. etg: El -Team AS Ca. 81 kvm BTA. Leiekontrakt utløper 09/25 - kr 120 000,- pr.år.

Leietaker 1. etg.: Trollfjord IKT senter ca. 4 kvm. Leiekontrakt utløper kr 39 334,- pr. år.


Leietaker frisk fysio as er leid inn av hadsel kommune for å dekke behovet i kommunens ledige fysioterapi hjemmel.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst vedlagt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det er 100% av aksjene i Stilo AS som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

8 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200 000,- (Dokumentavgift)
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
201 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 701 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18666569