Industribygning - Sandbakkveien 4A "Slipen Scene".

Sandbakkveien 4A, 8250 2 450 m21 800 000,-

Prisantydning
1 800 000,-
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1970
Tomteareal
2 820 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 450 m2
Kommunale avgifter
25 652,-

Adresse

Sandbakkveien 4A

8250

Matrikkel

Gnr. 43 bnr. 94

Fasiliteter

Frittliggende industribygning, med tilhørende verksted/lager beliggende midt i sentrum av Rognan. Bygget har tidligere fungert som båtbyggeri/verft for Johan Drage AS og ble på folkemunne kalt "Drageslipen". Det har sannsynligvis stått bygninger på tomta siden tidlig 1900-tall.  I dag er det Saltdal kommune som er eier av byggene, og har fungert som lokale for festivaler/konsertarrangement og lager.

Beliggenhet

Bygget ligger i nærheten av sentrum på Rognan med god adkomst til bygningen. Tettstedet Rognan er administrasjonssenteret i Saltdal kommune. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av forretningsbygg, kontor, lager og boliger. Næringslivet på Rognan inkluderer bla. kabelfabrikk (Nexans) og Hepro.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier, oppført i 1970

Bygninger og byggemåte

Industribygget har bærekonstruksjon av betongdragere/søyler, og adm.bygget er bygd av plasstøpt betong i både vegger og etasjeskillere. Taket består av selvbærende profilerte stålplater, isolert og tekket med asfaltpapp. Se vedlagte tilstandsvurdering utarbeidet av COWI datert mai 2017 og takstrapport datert 02.01.2023

Eiendommens historie

Drageslipen var den største båtbygeriet i Rognanfjæra. I tillegg til fiskebåter bygde Drageslipen ishavsfartøyer, bilferger og skyssbåter. Johan Drage AS ble avviklet i 1993. Drageslipen bygg, anlegg og eiendom eies av Saltdal kommune. Båthallen og administrasjonsbygget er brukt til konserter og ulike arrangement.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 2 450 kvm. Areal her hentet fra takstrapport vedlagt.

Kjeller: Kjeller i adm.bygg med tilfluktsrom, ventilasjonrom, traforom, arkiv, toaletter og lager i verkstedbygning. Konsertlokaler.

1.Etasje: Kontordel i adm. bygg og verkstedshall/konsertlokaler. Cafe m/garderobe og kjøkken.

2.Etasje: Kontordel. Kjøkken, wc-rom

3.Etasje: Kontordel, mesanin over verksted. Leiligheter/hybler, wc-rom og kjøkken

4.Etasje: Fyrrom og lager.


Verkstedshall ca. 294 kvm BTA

Standard

Det vil kreve store ressurser og kapital for å få eiendommen i stand. Det foreligger flere kostnadsoverslag, på bestilling fra Saltdal kommune, på oppgradering av industri/adm. bygg slik at det kan bruksendres til dagens tiltenkte formål.

Oppvarming

Dagens oppvarming av industribygningen er basert på elektrisk,  i kombinasjon med oppvarming over ventilasjon med vannbåren varme og oljekjel som varmekilde. Anlegget har nådd teknisk levealder og er sanerbart i sin hehet.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Eiendommen er ikke i bruk i dag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomt beliggende i åpent landskap. Adkomst til eiendommen fra asfaltert veiareal. Tomten som er lett hellende fremstår med litt opparbeidede uteområder. Eiendommen har normalt gode lysforhold og normal god utsikt.

Parkeringsplass på tomten ved adkomst bygning. Eiendommen er konsesjonspliktig grunnet tomtens størrelse.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Regulet til industriformål. Reguleringsplan Sentrum Øst fra 1981. KPA Rognan Sentrum alt.2 fra 2005 - 11 Saltdalsverftet. Datert 08.12.80.

Prisantydning

1 800 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Kommunale avgifter

Kr. 25 652 pr. år

Gjelder vann og avløp fakturert for 2022.

Energiforbruk og energimerking

Eiendommen er ikke energimerket.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst vedlagt utarbeidet av Kenn Charles Arntsen.

Andre opplysninger

  • I følge vedtak i kommunen skal det i minst 10 år drives helårlig kulturaktivitet, som ivaretar bredden  i den kulturlivet har å by på, både lokalet, regionalt og nasjonalt. Kjøper må påse at den aktiviteten som utøves i/på eiendommen er i tråd med gjeldende godkjenninger og selv besørge nødvendig bruksendring
  • Ny eier skal ha et utstrakt samarbeid med Saltdal kommune og bygdas øvrige kulturliv.
  • Det skal fradeles ca. 2900 kvm tomt fra gnr. 43 bnr. 94  Arealet inngår i det totale arealet beskrevet i salgsoppgaven. Det tas forbehold om godkjent fradeling av Saltdal Kommune.
  • Inngåelse av avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet.
  • Det foreligger kontroll av EL anlegg. Se vedlagte varsel fra Nordlandsnett.
  • Deler av bygningen ligger inn på nabotomt med bnr. 269 som eies av Rognan Handelssenter.
  • I matrikkel fremgår informasjon om fredningsvedtak datert 13.03.2020.  Gjelder Haagensenverkstedet,  Porten til Drageslipen,  areal foran inngang til verkstedbygning inkludert del av gammel vei som gikk fra verkstedet til båtbyggerindustriområdet i sentrum av Rognan, samt steinmur vest for verkstedbygning. Gjelder denne registerenheten med flere. Heftelsen blir automatisk overført til den nye eiendommen, men fredningsvedtaket gjelder en annen del av eiendommen.
  • Det tinglyses en urådighet på den nye eiendommen. Denne urådigheten må inneholde krav om at Saltdal kommune skal samtykke  ved videresalg. En tinglyst urådighet gjør at et slikt salg blir stoppet hos tinglysingen, noe en tinglyst forkjøpsrett ikke blir.
  • Saltdal kommune har varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Slipen scene med omkringliggende områder. Fristen for uttalelse var 16. januar 2023.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

1 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 801 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18404394