Austlyveien 41. Stor næringstomt med god beliggenhet. Mulighet for bygg opp til 7000 kvm.

Austlyveien 41, 8019 Bodø3 500 m2 - 7 000 m2

Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
9 918 m2 eiet tomt
Bruttoareal fra
3 500 m2
Bruttoareal til
7 000 m2

Adresse

Austlyveien 41 8019 Bodø

Matrikkel

Gnr. 41 bnr. 1541 i Bodø kommune

Fasiliteter

Stor næringstomt under utvikling. Planlagt næringsbygg på opp til ca. 7.000 kvm i to etasjer. Ca. 3500 kvm på grunnplan.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Bodøveien, tidl. rv. 80, byens hovedtrafikkåre inn/ut av byen.

Nærområdet

Hunstadsenteret, det lokale kjøpesenter på Hunstad og Mørkved og Circle Q bensinstasjon er nærmeste nabo. Adkomst fra Hunstadsenteret og Bodøveien. Eurospar supermarked og Byggmakker, Humørsenteret (Shell), Jula, Jysk og Plantasjen øst for tomten.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 3 500 kvm - 7 000 kvm, Grunnflate: 3 500 kvm


1.Etasje: ca. 3500 kvm planlegges.

2.Etasje: ca. 3500 kvm planlegges.


Endelig planløsing og design løses i samarbeid med utbygger og leietaker.

Oppvarming

Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det vises til Bystyrets vedtak i sak PS 1,1,/3L om tilknytningsplikt.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Ved ferdigstillelse av nybygg. Antatt byggetid ca. 18-24 mnd avhengig av løsning, tidspunkt for signering av leiekontrakter og at bygget er tilstrekkelig utleid.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag. Langsiktige leiekontrakter vil bli prioritert.

Husleie

På forespørsel.

Tillegg til husleie

Felleskostnader og energi.

Depositum/Garanti

Avhengig av leietaker.

Diverse

Reguleringsstatus: lnnenfor områd.e F/K/N kan det etableres kjøpesenter, forretning, handel med plasskrevende varer, kontor og næring. Bevertning og servicevirksomhet er også tillatt i området.


Maksimalt tillatt bebygd areal (% BYA) settes til L00 %. Det tillates etablert maksimalt inntil 7 000 m2 (BRA) med forretning som i hovedsak skal utgjøre forretning for plasskrevende varer (i hovedsak forstås her som minimum 65 o/o av BRA), jf. vedtak om

samtykke til å fravike den regionale planbestemmelsen om kjøpesenteretablering i Fylkestingsak nr. 1-33/33, samt vedtak i Bodø bystyre 29.LO.zOIs, sak L5/1-1-3.


BRA regnes uten tillegg for tenkte plan. Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense er denne sammenfallende med formålsgrensen.


Maksimal gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 10 og 12 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng.


Adkomst skal etableres fra øst som forlengelse av veg til Hunstadsenteret (Knut Hamsuns veg). Adkomst inn i planområdet er markert på plankartet. Justering av denne kan gjøres i søknad om tillatelse til tiltak. Det åpnes også for vegforbindelse mot Hunstadsenteret i planområdets nord6stlige

hjørne. Se rekkefølgebestemmelse 5 4.5.


Se PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR DELER AV HUNSTAD SØR (HAUGEN), GNR.41 BNR. 81 og 1541, PIAN lD 2431, samt Detaljregulering for deler av Hunstad Sør (Haugen), Plan ID 2431.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804411541