w

Tidl. Hotell Kysten med nabohus, TK 49.

Havnegata 4 og Torolv Kveldulvsonsgate 49, 8800 Sandnessjøen3 906 m248 250 000,-

29.11.201917:44 Martin Tjærandsen
Prisantydning
48 250 000,-
Verditakst
48 250 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2014
Tomteareal
962 m2 eiet tomt
Bruttoareal
3 906 m2

Adresse

Havnegata 4 og Torolv Kveldulvsonsgate 49, 8800 Sandnessjøen. Gnr. 37, bnr. 115 i Alstahaug kommune.

Fasiliteter

Tidligere Hotell Kysten med 84 rom, inngang fra Havnegata 4, og Torolv Kveldulvsonsgate 49, leilighetsbygg med 5 leiligheter og kontorer og møterom, varemottak med port fra TK-gate.  Det har tidligere vært butikker i TK 49, ut mot TK-gate.

Beliggenhet

Sentralt område midt i Sandnessjøen sentrum med nærhet til havnebasseng, gjestehavn, gågate/torg, park m.m.

Nærområdet

Typisk sentrumsstrøk med butikker, kontorer, sentrumsfunksjoner, se næringsprofil vedlagt salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 2014

Bygninger og byggemåte

Se beskrivelse i verdivurdering.

Antall rom (evt. senger)

Antall rom: 84

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 3 936 kvm


Bygning:

Bygningen ble oppført i 2014 og er et flerbrukshotell i 9 etasjer med 84 rom inklusiv 8 rom for bevegelseshemmede.

Bygningen er fundamentert på fjellgrunn, er en stål/fagverksbygning med bærende veggkonstruksjoner samt at deler av

bærekonstruksjonen er i en tidligere 4. etasjers bygning ble benyttet.

Etasje BTA BRA Planløsning

1. etg.: 394 334 Resepsjon med spisesal, kjøkken, heisrom, trapperom trapp A, wc-avdeling, lager, teknisk rom

m.m.

2. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

3. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

4. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

5. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

6. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

7. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

8. etg.: 394 kvm 12 rom, gang, heisrom, trapperom/trapp A, trapperom trapp B, lagerrom.

9. etg.: 112 105 Teknisk rom, ventilasjon, trapperom trapp B.

---------------------------------

Sum: 3264 kvm. Det bemerkes at arealer er ikke oppmålt men innhentet fra en tidligere overlevert takst.

===================

Kontor/boligdel:

Bygningen ble oppført rundt 1930 og rehabilitert i 2014. Bygningen er anført i reguleringsplanen som "Bygg, kulturminne som

skal bevares".

Kjeller: 145 kvm Ikke befart, angitt areal er usikkert.

1. etg.: 214 kvm Gang, møterom 1, møterom 2, kontor, kjøkken, service/lager, varemottak.

2. etg.: 153 kvm Ikke befart, angitt areal er usikkert.

3. etg.: 130 kvm Ikke befart, angitt areal er usikkert.

---------------------------------

Sum: 642 kvm Det bemerkes at arealer er ikke oppmålt men innhentet fra en tidligere overlevert takst.

===================

Mellombygg:

Mellom bygningene er det et mellombygg på ca. 30 m2 BYA som gir adkomst til næring/boligdel.


Se ellers beskrivelse i verdivurdering.

Standard

Meget bra 2014 standard. Antas bygd etter TEK 10.

Utstyr

Inventar, møbler og utstyr er solgt, slik at bygningene er helt tom.

Møblering

Umøblert.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med varmegjenvinner.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller offentlig parkering. Egne parkering med ca. 8 stk. plasser langs bygningens fasade mot Havnegata samt en stor kommunal parkeringsplass nord for Havnegata med avgiftsparkering.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 962 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Tilkoblet offentlig nett.

Reguleringsplan

Området har reguleringsplan med plannavnet: Detaljregulering Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49, ikrafttredelsesdato 29.05.2013. På eiendommen er arealet pt. i den nyeste delen under omregulering og i den eldste delen TK 49 til formål "Kombinert bebyggelse og anleggsformål" .

Den nyeste delen skal omreguleres til følgende formål: kontor, handel, omsorgsboliger, eller seksjonering for etterfølgende salg av leiligheter (ikke leiegård). Annen bruk er ikke tillatt uten samtykke fra rettighetshaver. Begrensningen i bruk er tinglyst på eiendommen. Overtagelse av eiendommen kan først skje når omregulering er vedtatt og godkjent.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo Takstdato : 20.12.2018 Markedsverdi : 48 250 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr. 312.388,-.

Leieinntekter

Det er laget en verdivurdering for alternativt bruk, f. eks. ombygging til hybler/leiligheter og kontorer, evt. butikker. Det er ikke fratrukket ombygningskostnadene for å oppnå disse inntektene. Det er heller ikke vurdert bygningstekniske og reguleringsmessige tiltak og krav.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Det har vært en vannskade i bygget nylig og skader er reparert.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdivurdering.

Andre opplysninger

Eiendommen kan først overtas når eiendommen er omregulert til nytt formål. Se punktet over vedr. reguleringsplan.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Se ellers vilkår og betingelser i utkast til kjøpekontrakt tilknyttet denne salgsoppgave.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.

Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det er Helgeland Sparebank, som panthaver, som er selger, og har begrenset kjennskap og kunnskap om eiendommen, samt et begrenset ansvar i h. t. vedlagte kontrakt. For interessenter og kjøpere påviler det derfor et utvidet ansvar om å gjøre seg kjent med eiendommen og undersøkelsesplikt før bud avgis. Da opprinnelige eier er konkurs, har det vært vanskelig å få oppdatert og tilgjengelig informasjon, slik at interessenter og budgivere må gjøre egne undersøkelser og vurderinger.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra verdivurdering datert 20.12.18.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja, foreligger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

182037115

google map