w

Hotell Syv Søstre.

Torolv Kveldulvsonsgate 12 - 16., 8800 Sandnessjøen4 347 m2136 700 000,-

20.02.201912:21 Martin Tjærandsen
Prisantydning
136 700 000,-
Verditakst
136 700 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1955
Tomteareal
2 515 m2 eiet tomt
Bruttoareal
4 347 m2

Adresse

Torolv Kveldulvsonsgate 12 - 16. 8800 Sandnessjøen. Gnr.  38, bnr. 99 og 1384.

Fasiliteter

Moderne hotell med næringsdel. Koblet sammen med Kulturbadet som er byens kulturhus, badeland og bibliotek.

Beliggenhet

Midt i Sandnessjøen sentrum.

Nærområdet

Sentralt område i Sandnessjøen sentrum med nærhet til Kulturbadet (vegg i vegg), trafikkhavn med hurtigbåter og anløp av Hurtigruten, bussterminal, gågate/torg, Amfi-kjøpesenter m.m. Byen er porten til vakre Helgelandskysten.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1955, modernisert i 2014

Bygninger og byggemåte

Se takst for nærmere beskrivelse

Eiendommens historie

Hotellvirksomhet gjennom mange tiår.

Antall rom (evt. senger)

Antall rom: 115 som er i bruk.

I eldre hotelldel er det 21 rom (5 etg) som er utgått på dato og trenger oppussing før fullverdig bruk. Det er videre ca. 48 rom i gammeldelen i den eldste delen, 3 og 4. etg. ikke i bruk. Totalt 163 rom.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 8 854 kvm, Grunnflate: 1 105 kvm


Se spesifisering i Verdivurdering fra Helgeland Byggkontroll, tatt fra en tidligere takst.

Standard

Meget god standard i nydel. Se næmere beskrivelse i verduvurdering,

Utstyr

Driftstilbehør, inventer, utstyr m.m. tilhører boet etter driftselskapet og bestyres av advokat Tom Bertil Eriksen, Advokathuset Helgeland DA. Det må forhandles om å overta dette til en omforent sum.

Møblering

Hotellet er i utgangspunktet fullt møbelert, men se punktet over.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, samt varme gjennom ventilasjon med varmegjenvinner. Flere ventilasjonsaggregat.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller offentlig parkering. Noe parkering langs eiendommen på oversiden. Varemottak.

Ledig

Overtakelse etter nærmere avtale. Det vil ikke bli ryddet eller rengjort ved overtagelse utover slik eiendommen fremstår i dag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 515 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendomstomt med et samlet areal på på 2 514,7 m2 (i hht. matrikkel). Tomten er nordøstvendt og skrående mellom to gatenivå, asfaltert inntil bygning på alle sider mot fortau/gater.

Vei, vann og avløp

Vann-/avløp tilkoblet offentlig nett.

Reguleringsplan

Området har reguleringsplan med plannavnet: "Områderegulering for Sandnessjøen bad og kulturhus", ikrafttredelsesdato 27.06.2012. På eiendommen er det bebygde arealet regulert til formål "Hotell" og øvrige deler av tomten er regulert til fortau, annen

veigrunn - grøntareal og kjørevei. Se for øvrig reguleringskart og reguleringsbestemmelser, vedlagt taksten.

Prisantydning

136 700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo Takstdato : 20.12.2018 Markedsverdi : 136 700 000,-

Be om verdivurdering fra megler.

Forsikring

Ca. kr. 200.000,- for eiendommen.

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt er ca. kr. 861.128. Ved salg av eiendommen kan det kanskje være grunnlag for å søke om nytt avgiftsgrunnlag ut i fra salgssummen.

Leieinntekter

Tidligere driftsselskap hadde ca. kr. 39. mill. i driftsinntekter og med markedsbetinglser vil en normal husleie være ca. kr. 9,5 mill. pr. år. I tillegg er leieavtale med Helgeland Sparebanke på ca. kr. 1,3 mill., totalt kr. 10,8 mill. pr. år. Til fradrag kommer eierkostnader, eiendomsskatt og forsikringer.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Se ellers vilkår og betingelser i utkast til kjøpekontrakt tilknyttet denne salgsoppgave.

Dersom det salg av aksjer vil Kjøpsloven benyttes analogt.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det er Helgeland Sparebank, som panthaver, som er selger, og har begrenset kjennskap og kunnskap om eiendommen, samt et begrenset ansvar i h. t. vedlagte kontrakt. For interessenter og kjøpere påviler det derfor et utvidet ansvar om å gjøre seg kjent med eiendommen og undersøkelsesplikt før bud avgis. Da opprinnelige eiere og driftsselskapet er konkurs, har det vært vanskelig å få oppdatert og tilgjengelig informasjon, slik at interessenter og budgivere må gjøre egne undersøkelser og vurderinger.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra verdivurdering datert 20.12.18. 


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse, evt. salg av 100 % av aksjene i eiendomsselskapet. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Rammetillatelsen av 22.02.13 gjelder både tilbygget på gnr. 38, bnr. 1384 og ombygging av opprinnelig hotell på gnr. 38, bnr. 99. En ferdigattest vil på denne bakgrunn i utgangspunktet måtte omfatte hele dette tiltaket og begge eiendommer. Tilbygget ble omsøkt som byggetrinn 1, mens ombygging av opprinnelig hotell skulle være byggetrinn 2. Det kan se ut som at igangsettingstillatelse på byggetrinn 2 ikke er omsøkt (jf. brev fra Voll Arkitekter AS av 18.09.14 der oppstart på byggetrinn 2 er antydet forskjøvet til 1. kvartal 2015). Det foreligger midlertidig brukstillatelse på "nydelen" av 21.10.14. Så er det i 02.03.17 gitt endringstillatelse for Helgeland Sparebank i deler av u.etg. i gammel del. Her foreligger det ferdigattest av 12.05.17. Kjøper får gjøre egne vurderinger hvilke tiltak som er nødvendig for å ferdigstille dette, samt justere sitt bud deretter.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

136 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
3 417 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 136 700 000,-))
--------------------------------------------------------
3 418 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
140 118 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18203899

google map