w

Skattørvegen 90. Industrieiendom med lange leiekontrakter. Kommer for salg.

Skattørvegen 90, 9018 Tromsø2 585 m2

16.04.201912:43 Martin Tjærandsen
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1976
Tomteareal
10 477 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 585 m2
Kommunale avgifter
133 734,-

Adresse

Skattørvegen 90 9018 Tromsø

Fasiliteter

Moderne verksted og administrasjonsbygg med stor tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i industriområdet langs Ringveien og Skattørvegen.

Nærområdet

Området er østvendt og ligger sentralt til på Skattøra, ca. 7 km nord for Tromsø sentrum. Området grenser til sjøen i øst. Avkjøring fra Skattøraveien. Stor del av tomten mellom bygningsmassen og sjøen er i dag ubebygd. Området rundt Skattøra er i stadig utvikling.

Som nærmeste nabo i sør, ligger Lemmikainens asfaltverk. I området er det også en god del annen næringsvirksomhet.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier, oppført i 1976, modernisert i 2014

Den eldste delen, anleggsverksted til YIT Norge AS, er bygd i 1976. Kontor, garderober, møte- og spiserom nybygd i 2014. Delen til Team Verksted AS er bygd i 2007.

Bygninger og byggemåte

Fundamentering. Plasstøpte betongfundamenter for bygg oppført i 2007 og 2014. Pelefundamentering for bygg oppført i 1976.

Bærende konstruksjoner i betong og stål. Etasjeskillere som betong og betongelementer. Oversiden med flis og belegg. Undersiden med malte betongflater og senket systemhimling.

Yttervegger av betongelementer, innvendig malt og med overflatebehandlet platekledning. Ute med frilagt, ubehandlet betongelementer og Steniplater for bygg oppført i 2014.

Innevegger med overflatebehandlet platekledning, hovedsakelig med systemvegger.

Eiendommens historie

Tidligere Nordvik Last og Buss AS leide på deler av eiendommen. Lemminkainen heter nå YIT Norge AS.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 585 kvm, Grunnflate: 1 662 kvm


1.Etasje:    Del YIT: 752 kvm. Anleggsverksted.

Del TV: 910 kvm. Tungbilverksted, sveiseverksted, trappegang, kontorer, kundemonttak og kunderom, delelager, lager i 2 etg/mesanin, wc, garderober.


2.Etasje:    Del YIT: 418 kvm. 9 kontor i 1. etg og 5 kontor i 2. etg, møterom/spiserom, kjøkken, flere garderober/wc, personheis, tekniske rom.

Del TV: 455 kvm. 4 kontor, gang, garderober med klosett og dusj, hvilerom, spiserom m/kjøkken, lagerrom og tekniske rom.

Det er en mesanin på ca. 50 kvm hos TV.


YIT = YIT Norge AS, tidl. Lemminkainen. TV = Team Verksted.

Standard

Verksteder har vegger med overflatebehandling, gulv av betong, standard lyssetting og vannboren varme i gulv. Himlinger av metallplater og senket, antatt isolert systemhimling. Kontordeler med malte gipsvegger, flis på gulv og i hovedsak senkede systemhimlinger. Standard lyssetting, ventilasjon og varme. Det foreligger i følge oppdragsgiver vedlikeholdsavtaler for heis, brann, nødlys, ventilasjon og elektrisk.

Utstyr

Separate tekniske rom for byggene med elkjeler og varmepumpe. Vannbåren varme i verkstedgulv og verkstedbygg. Radiatorer i del av 2. etg. øst. Begge verkstedlokaler har traverskran på henholdsvis 3,2 og 5 tonn. Elektrisk kraft innlagt for byggenes driftsformål. Separate ventilasjonsanlegg for byggene.

Belysning som allmennbelysning. Vann og avløp til/fra sanitærinstallasjoner. Verkstedsporter mot øst og vest. Nedgravde tanker utenfor bygget for utskilt olje, slam, diesel og kjølevæske. Elektriske portheiser med individuell styring. Porter med bredde 4 m og høyde 4,5 m, til sammen 15 stk. I tillegg en lagerport med noe mindre størrelse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via el-kjeler. Vannbåren varme i verkstedgulv og verkstedbygg. Radiatorer i del av 2. etg. øst. Varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregatene.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 10 477 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er flat og grenser til sjøen. Den er asfaltert rundt og foran bygningsmassen, samt med gruset overflate på den østlige delen mot sjøen som er ubebygd. Asfaltert adkomst fra Skattøravegen. Oppgitt tomtestørrelse innbefatter også ca. 2 daa som i dag ligger i sjøen. Eiendommen grenser til sjøen, er tilpasset dagens drift og har potensial til ytterligere utvidelse mot øst, eksempelvis med kai, men er avhengig av kommunal godkjenning.

Vei, vann og avløp

Tilknytter off. vann og avløp.

Reguleringsplan

Be om å få reguleringsplan hos megler.

Forsikring

Tryg Forsikring Premie: 62444

Kommunale avgifter

Kr. 133 734 pr. år Beløpet er eiendomsskatt. Skattegrunnlaget er kr. 19,1 mill. Skattesats er 7 promille i Tromsø kommune.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid på lange kontrakter til YIT Norge AS (YIT) og Team Verksted AS (TV). YIT's aktivitet i området er vegentreprenør og de har asfaltverk på naboeiendommen. YIT er eiet av det finske børsnoterte selskapet YIT OY. De har service og vedlikhold på maskinparken i sin del av arealet. TV kjøpte Nordvik Last og Buss deler av selskapet i 2016 og overtok resten av Nordvik Last og Buss i begynnelsen av 2018. Team Verksted AS er eiet av Nettbuss AS, som igjen er et norsk busskonsern eid av Samferdselsdepartementet gjennom NSB AS.


Leieinntekter i 2019 er ca. kr. 5,95 mil. brutto eks. mva. Leieperiode YIT ut 2025 og TV ut 2030. Det er ytterligere opsjoner om videre leie, samt morselskapsgaranti fra Nordvik Gruppen AS for leien som gjelder Team Verksted AS, (tidl. Nordvik Last og Buss AS).


Be om å få leieinntektoversikt fra megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1902125358

google map