w

Skeidalen 2 næringsseksjon, for salg.

Skeidalen 2, 8070 Bodø871 m2

11.07.201914:33 Martin Tjærandsen
Verditakst
10 600 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2012
Tomteareal
2 934 m2 fellestomt
Bruttoareal
871 m2
Kommunale avgifter
22 613,-

Adresse

Skeidalen 2, 8070 Bodø. Gnr. 37, bnr. 89, snr. 5.

Fasiliteter

Bygningen omhandler seksjon som er et galleri, serveringssted med kafe/ restaurant med arealer fordelt over 2 plan og kjeller, byggeår 2011. Bygningen fremstår som funksjonell og betraktes som normalt attraktiv og har god beliggenhet, relatert til nærområdet og direkte tilknyttet Bodø elvepark og natursti.

Beliggenhet

Eiendommen har en god beliggenhet i Skeiddalen like øst av Stormyra handelsområde i Bodø. Rolig område og idyllisk ved Bodøelva.

Nærområdet

I nærområde er Norsk Luftfatsmuseum, Nordland Kultursenter, Bodin kirke, samt Nordlandsmuseets friluftsavdeling med jekta Anna Karoline. Det bygges i disse dager nytt nasjonalt jektefartsmuseum, som vil bli et attraktivt besøksmål. Kort vei til City Nord kjøpesenter og handelsområdet rundt det med bla. Trekanten kjøpesenter og Bodø Storsenter. Nordlandshallen og Bodø Spektrum er i samme område.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 2012.

Bygninger og byggemåte

Bygning generelt. Relativt nybygget seksjon som er tilknyttet resterende bygningsmasse via mellomgang, bygget i 2011/12.

Grunn og fundamenter; Bygningen er fundamentert med steinfylling på antatt stabil leiregrunn. Kjellervegger er utført i betong.

Bæresystem av betong, murte konstruksjoner og hulldekker.

Ytterveggskonstruksjon, bygningen er oppført i murte konstruksjoner som er pusset utvendig og innvendig.

Pusset fasade. Utvendige dører og vinduer med 2-3 lags glass i aluminiumskarmer. Aluminiumsdører i adkomst.

Takkonstruksjon; Takbjelker som er isolert. Taktekking med sarnafil.

Det er heis i bygget med kapasitet på 500 kg.

Etasjeskillere av hulldekker e.l. som er avrettet.

Innvendige overflater

Gulv er med slipet betong, naturskifer i trappeløp, massivt tregulv i spisesal/ kafe («Dinesengulv")Innvendige vegger av plassbygde lettvegger, murte pussede vegger. Himling er med malte overflater og systemhimling. Akustiske plater i galleri i 2 etasje.


Se ellers beskrivelse i takst. Fås hos Nordmegler AS.

Eiendommens historie

Del av Bodøgaard Kunst & Kultur.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 871 kvm, Grunnflate: 288 kvm


Kjeller:     209 kvm. Trapperom, lager, heis, fettutskiller, teknisk rom, fryserom, ventilasjon.

1.Etasje: 288 kvm. Trapperom, heis, adkomst, storkjøkken med utstyr, kjølerom, wc, HC-wcrom, spisesal og møterom.

2.Etasje: 286 kvm. Trapperom, heis, kontor, utstillingsarealer med AV-tekniske rom.

Totalt:      783 kvm.


Store, lyse og trivelige lokaler. 


Det er hovedinngang fra 1. etg. mot tomt/Bodøelva, egen inngang til kjøkken  og egen inngang til separat møterom.

Standard

Gjennomgående god standard. Moderne.

Utstyr

Utstyr tilpasset galleridrift og storkjøkken. Noe storkjøkkenutstyret følger med eiendommen. Forbehold om innhold.

Møblering

Eksisterende møblerog inventar følger med eiendommen. Forbehold om innhold.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og med varmegjenvinner i ventilasjon. Ventilasjon i sokkeletasjen, og rør er ført frem til 1. etg. til bygging av spredernett her.

Parkering / Garasje

Parkering på egen opparbeidet tomt belagt med beleggstein, og evt. off. gate og på nabotomt. Adkomst må avklares.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal, andel av: 2 934 kvm, Eierform: Fellestomt

Vei, vann og avløp

Privat stikk mot kommunalt vann og avløp. Det gjenstår en avklaring om seksjonens rettigheter til adkomst over nabotomt. Ved bud anbefales det å ta forbehold om avklaring om adkomstretten.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

Bud inngis på Eiendomsverdien.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 19.02.2018 Markedsverdi : 10 600 000,-

Forsikring

If Premie: 26184

Kommunale avgifter

Kr. 22 613 pr. år. Eiendomsskatt 2017. Eiendomsskatt 2019, kontakt megler.

Leieinntekter

Har vært løpende utleid til forskjellige arrangementer.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson.


Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:


"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."


Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.


Se ellers vilkår og betingelser i utkast til kjøpekontrakt tilknyttet denne salgsoppgave.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Formell selger er Bodøgaard Eiendom AS, under konkurs v/styret,  i.h.t salgsfullmakt gitt til panthavere. Viser til Konkursloven § 117 B om abandonering. Det er DNB Bank ASA og Innovasjon Norge som er panthavere. Konkursboet har begrenset kjennskap og kunnskap om eiendommen, samt et begrenset ansvar i h. t. vedlagte kontrakt. For interessenter og kjøpere påviler det derfor et utvidet ansvar om å gjøre seg kjent med eiendommen og undersøkelsesplikt før bud avgis. Da opprinnelige eier er konkurs, har det vært vanskelig å få oppdatert og tilgjengelig informasjon, slik at interessenter og budgivere må gjøre egne undersøkelser og vurderinger.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18043789

google map