Mosjøen - Næringsseksjon - Lagmannsgata 22/Fearnleys gate 23 - Solide leietakere.

Fearnleys gate 23., 8657 Mosjøen878 m2

14.09.202013:17 Frode Andresen
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1962
Tomteareal
2 020 m2 eiet tomt
Bruttoareal
878 m2
Kommunale avgifter
79 341,-

Adresse

Fearnleys gate 23/Lagmannsgata 22.

8657 Mosjøen

Matrikkel

Gnr.103 Bnr.1113 Snr.1 i Vefsn kommune.

Fasiliteter

Næringsseksjonen har AVIS Bilutleie, Pasientreiser Helgelandssykehuset som leietakere. God eksponering, og lett adkomst fra Fearnleys gate. og Lagmannssgata.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på byflata ca. 500 meter fra bykjernen i Mosjøen. Området betraktes som svært sentralt, med gåavstand til banker, butikker og off kontorer. Avstand til flyplass ca. 6 kvm. Åpent område med gode lys og solforhold.

Nærområdet

Mosjøen har en rekke industrielle selskaper som Alcoa Mosjøen Aliminiumsverk og Mosjøen Anode AS. Byen har et næringsliv som blant annet omfatter, handel håndverk, finans, transport og turisme, og er også et kommunikasjonssentrum på Helgeland. Europavei 6 går gjennom byen og avstand til flyplass er ca. 6 km. Eiendommen ligger i et område hovedsakelig bestående av boligbebyggelse og næringsaktivitet.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 1962/63.  Tilbygget trykkeri av betong/stål i 2 etasjer i 1998 og tilbygget trykkeri i 1 etasje i 2005. Fasadeendringer gjort i 2011, fasadeendring, ombygging og seksjonering gjort i 2015/16. Se takstrapport.

Eiendommens historie

Opprinnelig oppført bygning av betong.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 878 kvm

Kjeller: Disponibelt kjellerareal med bla teknisk rom, trapperom og lager.

1.Etasje næringsdel: resepsjons/ventesone m/kjøkken, kontor, wc, og garasje/dekklager.

1.Etasje næringsdel: trapperom, kontorer, møterom, wc-rom, kjøkken/spiserom, garderobe og teknisk/print rom.

Standard

Sameiet består av kjeller, næringsdel og leiligheter. Bygget og lokalene har gjennomgått mye renovering.

Utstyr

Sprinkler og ventilasjonanlegg. Bredbånd.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egne opparbeidede asfalterte parkeringsarealer for personbiler.  Garasje m/port.  Adkomst til eiendommen fra off. vei.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Tomteareal på 2 020,9 m2 er et beregnet areal i hht. matrikkelbrev og er inklusiv gategrunn på ca. 510 m2. Seksjon nr. 1 har en sameiebrøk på 878/2500, og andel tomteareal for seksjonen utgjør ca. 710 m2 inklusiv gategrunn og ca. 530 m2 eksklusiv gategrunn.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Området er regulert til bolig/forretning/kontor ihht. detaljeregulering vedtatt 18.06.15. Detaljeregulering kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse opplysninger

Sameie: Sameiet Fearnleysgate 23., Orgnr.: 915919928

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.

Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 1G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst). Vedtekter kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Prisantydning

kr 5 800 000,-


Fellesutgifter: 45 548,- pr. år for snr. 1.

Strøm, forsikring, brannvarslingsanlegg og snørydding. Kostnader som blir delt på sameiet (2018). Fordelingsbrøk: Borettslaget 64,88% (875/2500) Wulff 35,11% (1622/2500).

Takst / tilstandsrapport

Forenklet vedlagt rapport utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo

Kommunale avgifter

Kr. 55 584 pr. år. eks. mva. Inkludert stipulert abonnementsgebyr vann og avløp.

Eiendomskatt kr 23. 946,- .

Leieinntekter

Kr 624 502 pr. år.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Hentet fra matrikkel.

Andre opplysninger

Det pågår diskusjoner/forhandlinger i sameiet om endringer av arealer i kjeller, disponering av parkeringsplasser i bakgården og arbeider med vedlikeholdsplan for eiendommen (se takst datert 07.10.19)Kontakt Nord-Megler for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som selges.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest for gnr.103/1113, datert 25.02.09.

Leieinntekter

Leietaker 1 etg.: Bilutleie Mosjøen AS (AVIS).  Utleid ca. 180 kvm bta., kr 184 502,- eks mva pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 07/24.

Leietaker 1 etg.: Pasientreiser Helgelandssykehuset HF.  Utleid ca. 400 kvm bta. kr Kr 440 000,- eks mva.  pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 01/21.


Leieavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18241031113