Åsan tomt - Hunstad. Flott beliggenhet.

Åsan., 8019 Bodø20 000 000,-

29.10.202016:08 Martin Tjærandsen
Prisantydning
20 000 000,-
Verditakst
22 000 000,-
Eieform
Selveier
Tomteareal
31 300 m2 eiet tomt

Adresse

Åsan. 8019 Bodø

Matrikkel

Gnr. 41 bnr. 1586 i Bodø kommune

Fasiliteter

Boligtomt med flott beliggenhet og potensiale. Med egen kystlinje og nærhet til sjøen. Flott utsikt utover Saltenfjorden og Børvasstindene. Tomten er noe opparbeidet. Tidligere grustak.

Beliggenhet

Tomten ligger i forsettelsen av veien forbi Hunstadsenteret og Eurospar Hunstad.

Nærområdet

Ligger i fortsettelsen av utbyggingsområdet Hunstad Sør, mot vest. Mørkvedbukta med marin aktivitet og forskning. Nord Universitet ligger på andre siden av rv. 80.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Eiendommens historie

Tomten er et nedlagt grustak, derfor delvis noe opparbeidet og delvis planert på nedre nivå.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 31 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen har fantastiske gode sol og lysforhold med utsikt utover Saltenfjorden, mot Saltstraumen og Børvasstindene. Adkomst over anleggsvei tilhøærende naboeiendommer til denne tomten. Tomten betegnes som noe hellende, grunnforholdene gjelder opprinnelig terreng. Det er ikke fremlagt dokumentasjon over oppfyllingsmasser, eller hvilke vektbelastninger som kan tillegges fundamentering. Dette fremkommer under prosjektering for bruk av tomten. Tomten er ikke bebygget og den fremstår som en råtomt med delvis skog og fjellgrunn. Det er ikke opparbeidet infrastruktur inn på denne tomten og kartlegging og prosjektering samt utførelse må utføres av

kjøper. Se ellers beskrivelse i taksten.

Vei, vann og avløp

Se beskrivelse i taksten.

Reguleringsplan

Det foreligger en områdeplan, og tomten må detaljeeguleres. Interessenter må sette seg grundig inn i områdeplanen. Tomten består av B 12 og ca. halve B 11. Se ellers beskrivelse i taksten. Planbestemmelser kan sendes på forespørse..

Prisantydning

20 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 03.02.2020 Markedsverdi : 22 000 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Selger vurderer salg av eiendomsselskapet Syvess AS, som har hjemmelen til tomten. Dersom det blir salg av aksjer vil kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c bli anvendt, i stedet for avhendingsloven. Det vil bli brukt kjøpekontrakt av meglerstandard.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

20 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
500 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 20 000 000,-))
--------------------------------------------------------
501 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
20 501 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804411586