w

Vestbyen Næringspark - Næringseiendom regulert til industri og lager.

Tomt 1 - Fredensborgveien 7, 8003 Bodø462 m210 500 000,-

18.03.202010:59 Artur Holand
Prisantydning
10 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2006
Tomteareal
2 307 m2 eiet tomt
Bruttoareal
462 m2

Adresse

Fredensborgveien 7

8003 Bodø

Matrikkel

Gnr.138 Bnr.2495 i Bodø kommune

Fasiliteter

Eiendommen har en strategisk beliggenhet på Langstranda, 2 km vest for Bodø sentrum. Forretningsbygning m/lager leies p.t ut til Østbø AS. En spennende eiendom i et av byens viktigste byutviklingsområder.

Beliggenhet

Beskrevne tomt er beliggende sentralt på Langstranda, ca 2 km vest for Bodø sentrum.  Nært flyplass, sjø og Bodø sentrum. Nærhet til offentlig kommunikasjon, og Bodø Lufthavn. Området på Langstranda er i stor utvikling, og det er planlagt flere spennende prosjekter i nærområdet. Langstranda er et godt etablert næringsområde. Området består av variert næringvirksomhet som blandt annet Widerøe, Posten Norge, Avinor, Nordland Betong AS og Nor-Tekstil AS.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av lager, industri og kontor virksomhet. Eiendommen har en strategisk plassering i forhold til utviklingen av ny by - ny flyplass-  Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.  Investering ny-flyplass å gjøres uansett og ligger allerede inne i Avinors investeringsplan. Nærmere og utfyllende beskrivelse av prosjektet fra Bodø Kommune kan leses her: http://nyby.bodo.kommune.no

Type, eierform og byggeår

Næringstomt - Selveier.

Bygninger og byggemåte

Kontor bygning tomt 1: Byggeår 2006 (ifølge matrikkelinfo):

1 etg. Lager, kontorer, wc, møterom og garderober.

2. etg. Kontorer, trapperom, boder, kjøkken, møterom og teknisk rom.

Eiendommens historie

Tidligere eier - Vikene Johnsen Eiendom AS.

Arealer og fordeling per etasje

1 etg. Lager, kontorer, wc, møterom og garderober.

2. etg. Kontorer, trapperom, boder, kjøkken, møterom og teknisk rom.

Standard

Bygning bygget som kontor/lager med stål plater på vegger og tak. Betong i gul. Søyler i stål.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eiet tomt. Tomten er flatt på store deler av tomten. Det er noe kupert terreng  mot nabotomt mot vest. Tomten er en i dag opparbeidet med asfalt, grus, betong og stedlige masser. Eiendommen er ferdig ryddet for forurensning av Norsk Sanerings Service. Det vil foreligge en skriftlig rapport for jobben som er gjort fra Norsk Sanerings service.

Tomt og hage

 • Tomt 1: Areal Ca. 2307 kvm. samt ideel andel av felles vei.  Eksisterende bygning ca. 462 kvm bta.
 • Tomten er ikke ferdig oppmålt og areal kan avvike etter endelig oppmåling.
 • Utnyttelsesesgrad totalt ca. 1500 kvm. på tomten. Med forbehold om godkjenning av Bodø Kommune.
 • Inntegnet areal i prospekt bilde, må ansees som ca. areal.
 • Byggehøyde: Kote +22 meter. Minimum +3,5m. Ifølg.  Gnist Arkitekter.
 • Det må påberegnes fellekostnader for drift og vedlikehold av felles vei.

Vei, vann og avløp

Offentlig, vei vann og kloakk. Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Gnr. 138 bnr. 2523 har tinglyst veirett over gnr. 138 bnr. 2495.

Reguleringsplan

Regulert til industri og lager. Vi anbefaler interessenter i å sette seg inni "Forslag til planbestemmeler for detaljeregulering for Langstranda med utfylling i sjø" datert 27/1-15. Plan kan fåes ved henvendelse til Nord-Megler.

Kommunale avgifter

Ikke avklart da tomten skal fradeles.

Leieinntekter

Kr 450 000 pr. år

Diverse

 • Kontakt megler for ytterligere informasjon/ visning.
 • Tomten skal fradeles fra eiendommen Fredensborgveien 7, gnr. 138 bnr. 2495 i Bodø Kommune.
 • Selger tar forbehold om nødvendig godkjenning fra kommunen ang. adkomstvei og fradeling av tomt.
 • Ny innkjørsel og felles privat vei med eget gnr og bnr, til hele området.  Ideel andel av veien for hver av tomtene.
 • Anleggsbidrag for BE fjernvarme, nordlandsnett  tomt 1 -  kr 376 551,- .

Oppgjør

Halvpart av kjøpesum betales ved kontraktsinngåelse, resterende kjøpesum  med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som selges.


- Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Miljøvaktas sluttrapport for oppryddingen som vil være dokumentasjon på forurensingssituasjonen. Eiendommen kommer til å ha restforurensning. Både det som er gammelt (før utleie) og trolig noen forekomster som kan spores til leietaker men som er i tilstandsklasse 2-3 og ikke fjernet


- Eiendommen er ikke taksert i forbindelse med salgs oppdrag.


Due diligence:

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest datert 26.04.2005

Leieinntekter

Leieinntekter:

Kontor/lagerbygning tomt 1: Østbø AS, totalt Ca. 862 kvm BTA  (inkludert uteareal). kr 450.000,-. Opphører 12/20.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-))
--------------------------------------------------------
263 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 763 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382495

google map