Helgeland Næringspark - Næringseiendom for industri/produksjon.

Strendene 53, 8800 Sandnessjøen1 278 m210 500 000,-

Prisantydning
10 500 000,-
Verditakst
16 000 000,-
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1976
Tomteareal
6 314 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 278 m2
Kommunale avgifter
25 200,-

Adresse

Strendene 53

8800 Sandnessjøen

Matrikkel

Gnr. 39 bnr. 47 i Alstahaug kommune

Fasiliteter

Industribygning utleid til SAR Sandnessjøen, med kontor og sorteringssanlegg for mottak av boreavfall, næringsavfall, metaller, samt utleie av containere. Eiendommen ligger gunstig til sjø og landtransport ca. 7 min fra Sandnessjøen sentrum.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på ved Helgeland Næringspark i Sandnessjøen. Sandnessjøen er Alstahaug kommunes administrasjons-senter. Alstahaug kommune har ca 7.500 innbyggere.

Med godt utbygget havn og lange kaier er byen et trafikknutepunkt for Ytre Helgeland. Sandnessjøen anløpes av Hurtigruten og er endeanløpssted for hurtigbåttjenesten Nordlandsekspressen. Det går båter sørover, til øyene og til Bodø. Det går buss til Mosjøen. Derfra går det tog fra Mosjøen stasjon på Nordlandsbanen. Sandnessjøen betjenes av Stokka lufthavn.

Nærområdet

Foruten handel og tjenester består Sandnessjøen næringsliv av maritim virksomhet, verftsvirksomhet og i de senere år oljevirksomhet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg oppført i 1976. Flere ombygninger og oppussingsarbeider er utført iflg. verdivurdering datert 23.04.2019 utført av Ing. Terje Jakobsen.

Bygninger og byggemåte

Søylefundamenter og ringmur av betong, gulv på grunn av betong. Ifølge verdivurdering datert  23.04.2020.

Arealer og fordeling per etasje

BTA: Ca. 1278 kvm

1.Etasje ca. 1118 kvm BTA: Garderober, wc-rom, produksjonslokaler/verkstedslokale, kaldlager, garasje og fotolab.

2.Etasje: Kontor, og spiserom.

3.Etasje: Kontor.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Asfaltere parkeringsareal.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 6 314 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er relativt flat ligger inntil sjøkanten på Strendene industriområde. Deler av ubebygdareal er asfaltert og noe har støpt dekke i betong.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er under detalj regulering for coastbase Nordland. Området er regulert til industri ihht.reguleringsplan datert 21.01.13 (kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS).

Prisantydning

Det er 100% av aksjene i selskapet i Midt Norsk Industri Consult AS som selges. Aksjeprisen tar utgangspunkt i eiendomsverdien, som det gis bud på, og vil bli justert med tall fra selskapets balanse.

Takst / tilstandsrapport

Verdivurdering utført av : Ing. Terje Jakobsen AS

Kommunale avgifter

Kr. 157 234 pr. år

Fakturert beløp kommunale avgifter 2019 (avløp, eiendomsskatt og vann). Leietaker betaler for vann forbruk i tillegg til husleie.

Leieinntekter

Kr 1 183 308,- eks. mva pr. år. Av det totale areal er det ca. 50 kvm kontorareal som ikke er utleid.

Nåværende utleiekontrakt med SAR Sandnessjøen utløper 01.06.2024.

Utleiekontrakt med SVETEK utløper 01.09.2023. Leieperioden kan sies opp med 6 mnd varsel.


Leietavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdivurdering datert  23.04.2020.

Andre opplysninger

  • Ferdigattest er datert 02.07.1976.
  • Ferdigattest tilbygg/ombygging samt tankanlegg m/oppsamlingskum datert 31.03.2020.
  • Leietaker har høyt vannforbruk til sin produksjon. Det er ifølge selger fakturerert SAR for ca kr 120.000,- for vann og avløp i 2020, dette betales av leietaker i tillegg til husleie.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i selskapet Midt Norsk Industri Consult AS som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.Due diligence:

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
262 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 500 000,-))
--------------------------------------------------------
263 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 763 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18203947