w

Kommer for salg - Bodø Sentrum - Kontor og forretningsbygg - God eksponering - Heis.

Storgata 34, 8006 Bodø1 381 m2

06.04.202009:33 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1965
Tomteareal
345 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 381 m2
Kommunale avgifter
59 725,-

Adresse

Storgata 34

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2052 i Bodø kommune

Fasiliteter

Eiendommen omhandler kontor og forretningsbygg med arealer fordelt over 5 etasjer. Bygget er oppført i 1965, er fortløpende modernisert og holder en normal standard. Handelsarealene har gateeksponering og direkte inngang fra gateplan.

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg svært sentralt i Bodø Sentrum, ligger i gateplan med direkte adkomst til byens gågate. Lokalene i 1.etg har de siste 25 år vært utleid Til Dressmann. Gode profileringsmuligheter mot Storgata.  Kort vei til offentlig transport og god parkeringsdekning i området.  Kort vei til buss, jernbane. God parkeringsdekning i området.

Nærområdet

Beskrevne eiendom er beliggende i Storgata ca. 100 meter ovenfor sentrum av Bodø (glasshuset). Område har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor/butikk og sentrumsfunksjoner. Meget sentral beliggenhet nært byens torg. Fremtidsrettet og spennende del av byen. Korte avstander til øvrige forretningseiendommer, og til off. og private virksomheter.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1965

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 1381 kvm.


Underetasje:Butikk, lager, heis/ trapperom og bomberom, wc og garderobe

1.Etasje: Trapperom/ heis, butikk og spiserom.

2. Etasje: Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc/ garderobe.

3. Etasje: Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc/ garderobe.

4. Etasje: Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc/ garderobe.

5. Etasje: Innredet leilighet med 2 soverom,stue, kjøkken, bad samt

trapperom og maskinrom for heis.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Lokalene holder normal standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

2 parkeringsplasser i bakgården. Parkering langs gate, torvgarasjen eller offentlig parkering.

Ledig

Etter nærmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 345 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten anvendes til kontor og forretningsbygning. Fortau mot Storgata er med belegningsten, og parkering for to biler på sørside av bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ingeniør K. Arntsen AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 17.02.2020

Kommunale avgifter

Kr. 59 725 pr. år

Inkluderer avløp, vann og eiendomskatt.

Leieinntekter

Kr 788 310 pr. år


Leietaker 2 etg.: Røde Kors.  Utleid ca. 281 kvm bta., kr 264 000,- eks mva pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 05/28.

Leietaker 3 etg.: Folkeuniversitetet. Utleid ca. 201 kvm bta., kr 192 000,- eks mva pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 04/21.

Leietaker 4 etg.: Psykolog Nord AS. Utleid ca. 201 kvm bta., kr 204 000,- eks mva pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 06/24.

Leietaker 5 etg.: Psykolog Nord AS. Utleid ca 136 kvm bta., kr 72 000,- eks mva. pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 06/24.


Leieavtaler kan fås ved henvendelse til Nord-Megler AS.

Diverse

  • Kontakt megler for mer informasjon
  • Salgsoppgave er under utarbeidelse.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst datert 17.02.2020 utarbeidet av Kenn Charles Arntsen.

Andre opplysninger

  • Leilighet i 5. etg.,  er ifølge Bodø Kommune ikke godkjent til utleieformål.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i selskapet som skal selges.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.Due diligence:

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest og eller midlertidig brukstillatelse finnes ikke i kommunens arkiv.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382052

google map