w

Storgata 31 - forretningsgård.

Storgata 31, 8006 Bodø1 260 m213 000 000,-

04.09.202012:13 Martin Tjærandsen
Prisantydning
13 000 000,-
Verditakst
13 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1965
Tomteareal
503 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 260 m2

Adresse

Storgata 31, 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2056 i Bodø kommune

Fasiliteter

Eiendommen er et butikk, kontor og forretningsbygg med arealer fordelt over 4 etasjer og kjeller. Hovedadkomst fra Storgata, og adkomst inn til kjeller på baksiden i fra sidegate Biskop Kroghs gate, hvor det er dør og port. Det er også adkomst ved innkjøring gjennomgang mot Storgata 27-29.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i øverste del av Storgata, ca. 400 m ovenfor det innerste sentrum med Torvet og Glasshuset kjøpesenter. Ca. 1 km fra Stormyra storhandelsområde og med bilbutikker, City Nord, Bodø Storsenter, Nordlandshallen med flere.

Nærområdet

Bygget ligger nært Sjøgata som er hovedinnfartsåre til sentrum. Jernbanen, hurtigrutekai og andre kollektivknutepunkter i relativ nærhet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1965, modernisert løpende, mye gjort i 2016

Bygninger og byggemåte

Bygningen er fundamentert på steinfylling på antatt stabil leiregrunn. Kjellervegger er utført av plasstøpte betongkonstruksjoner. På inspiserte steder ble det ikke påvist vesentlige svekkelser. Det kan tyde på at byggegrunn er stabil.

Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser og derved er det begrensede kunnskap til byggegrunn og stabilitet.

Bæresystem: Bærekonstruksjoner er utført med betongsøyler og plasstøpte dekker/ hulldekker. Ytterveggskonstruksjon: Bindingsverk konstruksjon innenfor betongkonstruksjon

Fasader: Steniplater og betong.

Etasjeskillere av plasstøpt dekke/ hulldekker. Innvendige trapper av betong som er belagt med fliser.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 260 kvm, Grunnflate: 262 kvm


Underetasje: 238 kvm.

1.Etasje:  236 kvm.

2.Etasje:  262 kvm.

3.Etasje:  262 kvm.

4.Etasje:  262 kvm.


Arealer er oppgitt ut fra infoland,  Bodø kommune/ tegninger, de må derfor betraktes som ca. areal. Arealoppmåling inngår ikke i oppdraget til takstmann.

1. etg. kan være butikk og publikumsrettet kontorvirksomhet eller annen virksomhet med god adkomst fra Storgata.

2 til 4. etg innredet til kontorer, møterom, undervisningsrom (2.etg.), stort kjøkken. Enklere standard i etasjene lenger opp.

Underetasjen har inngang fra baksiden gjennom port og dør, Vinduer ut mot bakgård,og det kan være kontorer her. Adkomst også fra trapperom i bygget.

Standard

Fortløpende vedlikeholdt men der er noe vedlikeholdsetterslep, og noe oppgradering må påregnes. Fasade mot Storgata ble malt for noen år siden. Noen av etasjene er påkostet med fin kontorinnredning, noe av eldre type. Hovedtavle og fordelinger. Automatkurser. El.anlegg er fortløpende oppgradert med modernisering av leiearealer.

Utstyr

Det er heis i bygget. Kapasitet 6 personer. Ett ventilasjonsanlegg for hele gården.

Møblering

Inventar som tilhører gården følger med.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovner. Fordeles med brøk i forhold til leid areal for arealer som deles med flere. Ellers går det på egne målere i etasjene for den enkelte bruker.

Parkering / Garasje

Det er ca 6-7 parkeringsplasser for denne eiendommen. Ellers er det offentlige betalingsplasser i området.

Ledig

Overtagelse etter næmere avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 503 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt over to plan.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet kommunalt anlegg og vei.

Reguleringsplan

Se reguleringsplan for Bodø sentrum. Selger opplyser at bygget kan påbygges med to etasjer. Kan kanskje gjøres dypere, likt nabobygget, Storgata 33. Må undersøkes nærmere.

Prisantydning

13 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 07.05.2020 Markedsverdi : 13 000 000,-

Leieinntekter

Eiendommen er utleid til div. bedrifter og organisasjoner, og inntekten var i 2019 ca. 950.000 totalt. Kr. 933.000 i 2018. Leietakere i bygget er Lærlingekontoret i Salten med kontrakt til mars 2026, Arto Bygg AS, Slikkepotten AS i underetasjen, samt en del mindre leietakere. Noe ledig i 3. og 4. etg.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Bud med krav om konfidensialitet vil ikke bli godtatt. Bud uten forbehold vil bil prioritert. Selger står fritt til å forkaste ethvert bud uten noen begrunnelse.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det er ikke unormalt for eiendommer fra denne tidsperioden. Det er ikke noe pålegg om ferdigattest. Selger vil ikke forplikte seg til å få utstedt ferdigattest i f. m. salget.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

13 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
325 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 000 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
326 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 326 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382056

google map