Verkstedveien 5, sentral kombinasjonsbygg på Stormyra.

Verkstedveien 5, 8008 Bodø834 m223 500 000,-

11.01.202109:54 Martin Tjærandsen
Prisantydning
23 500 000,-
Verditakst
23 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
1 281 m2 eiet tomt
Bruttoareal
834 m2

Adresse

Verkstedveien 5, 8008 Bodø.

Matrikkel

Gnr. 38 bnr. 16 i Bodø kommune

Fasiliteter

Sentral forretningsgård med næringslokale butikk i 1. etg. og leiligheter i 2. etg. og loft. God adkomst og parkering på egne plasser. Eiendommen har god eksponering og synlighet ut mot rundkjøringen Gamle Riksvei og Hålogalandsgata.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Stormyra handelsområde med storhandelsbutikker langs Gamle Riksvei og området forøvrig. Adkomst fra Hålogalandsgata og Stormyraveien.

Nærområdet

Nærmeste nabo er Bodø Storsenter og litt lenger øst City Nord og Trekanten kjøpesenter med flere omkringliggende butikker.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier

Bygninger og byggemåte

Se beskrivelse takst.

Eiendommens historie

Tidligere Hvit-Vask Vaskeri og renseri, senere annen forretningsdrift og utleie av leiligheter.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 834 kvm, Grunnflate: 345 kvm


1.Etasje: 345 kvm.          Butikk, lager, boder, personalrom og trapperom.

2.Etasje: 359 kvm.          Hovedleilighet, leilighet/kontor i østre fløy og leilighet mot vest og trapperom

3. Etasje/loft: 130 kvm.  Hovedleilighet, leilighet og trapperom


Det gjøres spesielt oppmerksom på at leieareal kan variere, da det er gjort en skjønnsmessig fordeling for de respektive leiligheter.


1. etg. Det kan frigjøres mindre arealer på ca. 50 kvm til butikkarealer ved en omdisponering fra boder og verksted.

2. etg. Hovedleilighet over to plan 2 etasje og loft, og inneholder, stue, kjøkken, gang, 3 soverom, wc-rom og bad. Ca. 220 kvm.

2 etg. Sørøst. 4- roms leilighet som inneholder, stue, kjøkken, gang, 3 soverom og bad. Innebod og bod trappeoppgang. Ca. 137 kvm. 2 etasje sørøst er godkjent til kontorformål, og det bør søkes bruksendring. Ikke noe selger vil forestå. Alternativ kan lokalet benyttes til kontorer.

2. etg. Vest. 3- roms leilighet som inneholder, stue, kjøkken, vaskerom, gang, 2 soverom og bad. Ca. 109 kvm.

Loft. 2- roms leilighet som inneholder, stue, kjøkken, gang, soverom og bad. Ca. 70 kvm.

 

Se ellers nærmere beskrivelse i taksten.

Standard

Gjennomgående god standard. Noe vedlikeholdsetterslep på enkelte plasser. Løpende vedlikehold av eiendommen. Tak skiftet i 2001. Yttervegger kledd med Steni-plater. Se ellers beskrivelse fra takst.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming på alle enheter, alle enheter har egen måler på strøm, med unntak av loft som regnes ut etter forbruk på hoved leilighet. Næringslokalet har egen måler. Alle enheter har varmt vann fra felles tank. ( 2 stk på 300 liter)

Parkering / Garasje

Det er opparbeidet asfaltert romslig parkering for biler i bakgården, og foran adkomst til butikk. Det er ca. 16 parkeringsplasser i bakgård og 6 plasser foran bygning.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 281 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger. Det er en nedgravd oljetank på eiendommen som ikke er i bruk og vil ikke bli fjernet av selger. Kjøper kan ikke kreve dette av selger og får ta det med i vurderingen av evt. bud på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Adkomst inn til eiendommen direkte fra Hålogalandsgata, innkjørsel disponeres ilag med naboeiendom. VA tilkoblet kommunalt anlegg.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler. Hovedpunkter er utnyttelse Sone 17.2 100 % BYA, Gesimshøyde 17 m, inngår i Stormyra/ plassmyra handelsområde. Kombinert formål kontor/ forretning/ tjenesteyting/ industri. Forretning: Totalt tillatt: Ikke plasskrevende - 1.500m2, Plasskrevende - 15.000 m2. Må sjekkes.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 11.06.2020 Markedsverdi : 23 500 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt 2020 for kr. 42.272,-.

Leieinntekter

Totale markedsmessige leieinntekter er beregnet til ca. kr. 1.485.000. Selger benytter hovedleiligheten selv. Næringsarealet 1. etg. er utleid til butikk til ca. kr. 451.725,-, pr. år.

Energiforbruk og energimerking

Eiendommen er ikke energimerket og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette av selger og får ta det med i vurderingen av evt. bud på eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18043816