Dronningens gate 11 B og C, kombinasjonseiendom med utleie. Salg AS.

Dronningens gate 11 B og C, 8006 Bodø1 065 m220 000 000,-

12.10.202014:24 Martin Tjærandsen
Prisantydning
20 000 000,-
Verditakst
17 200 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1954
Tomteareal
653 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 065 m2

Adresse

Dronningens gate 11 B og C, 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2120 i Bodø kommune

Fasiliteter

Kombinasjonseiendom med leiligheter og næringsutleie sentralt i Bodø sentrum. Næringsareal i 1. etg., underetasjen og deler av 2. etg. Adkomst fra Dronningensgata og i fra bakgården. Næringsarealet i underetasjen er på nivå med bakkeplan i båkgård.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Bodø sentrum, på oversiden av Glasshuset kjøpsenter. Torvgata, en sentral akse i sentrum med mye publikum ned mot Glasshuset og Torget. Dronningensgate med sine småbutikker, frisører, er også gata med off. transport, busser, med flere busstopp utenfor eiendommen. Det nye rådhuset ligger 70 m lenger opp i gata.

Nærområdet

Bodø sentrum er et aktivt handelssentrum med Glasshuset kjøpesenter som motor og nav. Sentrum har flere hoteller i relativ nærhet som skaper aktivitet. Kommunikasjonsknutepunkt med jernbane, Hurtigruta og hurtigbåter til distriktet, gangavstand til flyplassen. Småbåthavna med et pulserende liv.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1954, modernisert i 1997

Bygningene med opprinnelig byggeår ca 1954/55 og betydelig modernisert/ ombygget i 1991/96/2005/2013.

Bygninger og byggemåte

Se nærmere beskrivelse i taksten.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 065 kvm, Grunnflate: 315 kvm

11 B:

Kjeller      ca. 120 kvm Trapperom, lager, forretning

1. etasje  ca. 120 kvm Butikklokaler, personalrom og trapperom

2. etasje  ca. 120 kvm Kontor og butikklokaler

Loft             ca. 70 kvm 1 leilighet - ikke godkjent

Sum bygning: ca. 430  kvm BTA.


11 C

Kjeller      ca. 195 kvm Trapperom, lager, forretning

1. etasje  ca. 195 kvm Butikk, kontorer, personalrom og trapperom

2. etasje  ca. 145 kvm 2 leiligheter

Loft           ca. 100 kvm 2 leiligheter

Sum bygning: ca. 635 kvm


Se detaljert beskrivelse i taksten.

Standard

Næringsarealene er i generelt god standard. Deler av næringsarealet i 1. etg. og 2. etg. er totalrenovert i 2013. Flislagt trapperom i 11 B. Leiligheter i grei standard med verandaer. (11 C). Noe generell modernisering må påregnes.11 B: Eldre leilighet som må byggemeldes og renoveres for videre bruk.

Utstyr

Ventilasjonsaggregater i begge bygg. Nytt ventilasjonsanlegg i 2013 for næringsarealet i 2. etg. (Bodø Synskirurgi)

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egne plasser i bakgård, ca. 11. stk eller offentlig parkering. Torggarasjen og Glasshusgarasjen har plass til ca. 295 plasser til sammen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 653 kvm, Eierform: Eiet tomt

Se beskrivelse i taksten. Tomten under 11 B er arvefestet tomt, og kan innløses hos kommunen til en beskjeden pris.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

KP 4, Kommuneplanens arealdel 2018-2030, Sone 1.20. Kan fås hos megler.

Prisantydning

20 000 000,-

Det er eiendomsselskapet Origo Eiendomsutvikling AS, org. nr. 992520035, som selges. 100 % av aksjene i selskapet.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 15.05.2020 Markedsverdi : 17 200 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt i 2020 kr. 29.027,- for begge eiendommene.

Leieinntekter

Det foreligger leieavtaler for næringsarealet og er på ca. kr. 752.000. Markedsleie anslås til kr. 890.000,-. Leieinntektene fra leilighetene er totalt ca. kr. 357.000 pt. Justert til anslått markedsleie for leilighetene og ved renovering av loftleilighet i 11 B, anslås leieinntektene til å kunne bli ca. kr. 650.000, sammen med utleie av ledige parkeringsplasser. Selger er eier av leietaker for næringsarealene i 1. etg. og deler av 2. etg. og kan vurdere ulike alternativer mht. videre leieperioder ut i fra kjøpers preferanser.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Bud med krav om konfidensialitet vil ikke bli godtatt. Bud uten forbehold vil bil prioritert. Selger står fritt til å forkaste ethvert bud uten noen begrunnelse.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest for byggene, og vil ikke bli utarbeidet av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen. Det er ikke unormalt at det ikke er utstedt fedigattest eller midlertidig brukstillatelse for denne type bygninger og alder. Se også matrikkelinformasjon.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

20 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
20 001 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382120