w

Tomt - Teglverksveien, Rønvikleira

Teglverksveien 3, 8006 Bodø8 500 000,-

05.08.202011:20 Martin Tjærandsen
Prisantydning
8 500 000,-
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
2 127 m2 eiet tomt

Adresse

Teglverksveien 3 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3970 i Bodø kommune

Fasiliteter

Attraktiv, delvis opparbeidet tomt på Rønvikleira. Noe grøntarealer og noe opparbeidete grusarealer.

Beliggenhet

Rønvikleira som huser logistikk, storhandel, lett industri og annen aktivitet. Tomten ligger langs Teglverksveien. Veien går ut til Jernbaneveien som har/får riksveistatus, som er hovedveien på Rønvikleira og ut av byen mot rv. 80. Ligger ca. 1,5 km nordøst fra Bodø sentrum. Nær jernbanestasjonen med logostikk rundt og hurtigrute-kaia.

Nærområdet

Bodø Næringspark med flere store og små leietakere, bl. a. Biltema, Julius Jakhelln, Ahlsell, Wurth, Heidenreich Rør, Bodø Bakeri. Tjeldberget 4 med flere leietakere, Esso bensinstasjon. Energihuset med flere store leietakere, bl. a. Elektro, Bodø Energi, Nordlandsnett og revisjons- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Eiendommens historie

Tomten er i prosess med å bli skilt ut og delt fra Tjeldberget 4..

Arealer og fordeling per etasje

Tomten består av to gnr/bnr, hvor det ene nr. 3970 er under prosess med deling med eiere av Tjeldberget 4. Det vil bli tildelt nytt bnr. Antatt areal etter delingen er ca. 1.447 kvm, og vil grense mot den andre tomten bnr. 4721, som er på ca. 680 kvm. Totalt areal vil bli ca. 2.127 kvm.

Parkering / Garasje

Tomten brukes delvis til parkering i dag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 127 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen har normalt gode sol og lysforhold. Adkomst over kommunal vei. Tomten betegnes som delvis flat og skrånene opp i mot nabo Tjeldberget 2, grunnforholdene gjelder opprinnelig terreng. Tomten er ikke bebygd og benyttes delvis som parkeringsarealer. Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger. Kjøper kan ikke kreve dette av selger og får ta det med i vurderingen av evt. bud på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Offentlig i nærheten.

Reguleringsplan

Tomten omfattes av Bodø kommunes Kommuneplanens Arealdel 2018-2030, sone 37.12, og har 100 % utnyttelse og gesimshøyde 21,5 m. Kombinert formål. Næringsbebyggelse/kontor/forretning/tjenesteyting.

Forretning: Detaljhandel med plasskrevende varer. Detaljhandel med ikke plasskrevende varer inntil BRA 1.500 m².

Prisantydning

8 500 000,- Eiendomsverdi.

Selger vurderer vanlig eiendomsoverdragelse, evt. salg eiendoms-AS.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra kommunale kart. Avvik kan forekomme.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

8 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-))
--------------------------------------------------------
213 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 713 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383970

google map