w

Kommer for salg - 1/2 part av vertikaldelt kontor og forretningsbygg på Stormyra - Hele eiendommen skal selges

Gidsken Jakobsensvei 28-32, snr. 2, 8008 Bodø1 344 m2

20.09.202023:52 Frode Andresen
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2001
Tomteareal
2 653 m2 fellestomt
Bruttoareal
1 344 m2
Etasje
1
Kommunale avgifter
87 974,-

Adresse

Gidsken jakobsensvei 32

8008 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4385 snr. 2 i Bodø kommune

Fasiliteter

Gidsken Jakobsensvei 28-32 er et kontor og forretningsbygg i 3 etasjer med loft, beliggende i sentrum av stormyra i Bodø. Bygget er på totalt 3014 kvm BTA., med god adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal, Gamle Riksvei og Gidsken Jakbosensvei. Området har rikelig med parkeringplasser, og god offentlig kommunikasjon. Hele bygget er til salgs.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Plassmyra - Stormyra handelssenter. Eiendommen er meget synlig fra Olav V gate som er en av Bodøs hovedinnfartsårer, dette gir muligheter for god profilering. Øvrige leietaker i bygget er bl.a Nordlandssykehuset HF og Blindeforbundet.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av butikk og forretningsbygg med kontor og butikker samt boliger i randsone. Kjøpesentrene Trekanten og City Nord er nærmeste naboer, med andre mindre bygg som huser Bilextra/Autoparts og Flygt Bil.  Attraktivt handels og etableringsområde.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 2001

Bygninger og byggemåte

Frittliggende kontor og forretningseiendom over 3 etasjer og loft. beliggende i sentrum av stormyra i Bodø. Det er direkte adkomst fra kommunalt veiareal. Denne delen er en seksjon av V. delt 1/2 bygg. Beskrevne bygning oppført 2000/2002. Bygningen fremstår i hovedsak med gode materialvalg og generelt god håndverksmessig utførelse.

Grunnforhold/fundamentering: Fundamentert på steinfylling, trolig på leiregrunn og sandfylling. Hovedbæresystem: Prefab. Søyle/dragesystemer. Stålkonstruksjoner. Yttervegger: Tradisjonelle ifyllende bind.verksvegger, Frontex fasadeflater. Vinduer: I hovedsak tolags støy glass i rammer. Innervegger: Innv. vegger av plassbelagte lettvegger, brannvegger, noe murte vegger, endel systemvegger. Etasjeskiller(e): Betong hulldekke elementer. Yttertak: Folie (Sarnafil). Se vedlagte takstdokument utarbeidet av Kenn Charles Arntsen datert 15.05.2020.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 344 kvm bta.

1.Etasje: Kontor og lagerrom. Beskrevne seksjon disponerer i tillegg felles heis og adkomstarealer.

2.Etasje:Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap, wc-rom og møterom.

3.Etasje:Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap wc-rom og møterom.

Loft: Gang, ventilasjonsrom.

Standard

Bygningen fremstår som funksjonell og betraktes som attraktiv og har god beliggenhet, relatert til nærområdet. Mulighet for profilering av de virksomheter som befinner seg i bygget er meget god, og hvor adkomst til de forskjellige arealer er funksjonell.

Utstyr

To trapperom, ett i hver ende av seksjonen, samt heis midt i bygget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Det er parkeringsplasser rundt bygget. Ellers er det offentlige betalingsplasser i området, med tidsbegrenset parkering.

Ledig

Deler av lokalet i 1 og 3. etg. er ledige, og klar for overtakelse.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 653 kvm, Eierform: Fellestomt. Eierbrøk 1347/3019. Arealangivelser er hentet fra takst utarbeidet av Kenn Charles Arntsen.

Tomt og hage

Tilnærmet flat tomt. Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Forretning/kontor. Revidert reguleringsplan datert 19.05.95.

Takst / tilstandsrapport

Takstdato : 29.06.2020

Kommunale avgifter

Kr. 94 648 pr. år

Leieinntekter

Nordlandssykehuset HF 2 etg. 418 kvm - kr 595 650,- pr. år. Utløper 01/34.

Norges Blindeforbund 3 etg. 101 kvm - kr 126 845,- pr. år. Utløper 12/21.


Totale leieinntekter bto. Kr 722 525 pr. år

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Bredbånd

Ja

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst datert 24.04.2020 utarbeidet av Kenn Charles Arntsen.

Andre opplysninger

Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen og driftsselskap under etablering basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er eiendommen som selges.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert 24.03.2003.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384385

google map