w

Næringsbygg kommer for salg - Mosjøen - Verkstedsbygg - Fullt utleid.

Nyrudveien 9-11, 8657 Mosjøen

22.10.202014:28 Frode Andresen
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Tomteareal
3 386 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
9 950,-

Adresse

Nyrudveien 11

8657 Mosjøen

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1416 og gnr. 103 bnr. 1440. i Vefsn kommune.

Fasiliteter

Eiendommen er en verkstedbygning med arealer fordelt over 2 etasjer og kjeller. Hovedadkomst fra Nyrudvedveien, hvor det er 3 kjørporter front, derav mulighet for gjennomkjøring.

Nærområdet

Beskrevne eiendom har beliggenhet i tilknytning til Nyrud byområde, nært E6 og innkjøringen til Mosjøen sentrum.  Veletablert næringsområde med en rekke annerkjente aktører som KIWI, Byggern, Bil I Nord, MECA og REMA 1000 m.fl.    Lett/direkte adkomst til eiendommen med gode profileringsmuligheter. Eiendommen er i sin helhet utleid til Dekkmann.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1972, tilbygg fra 1977 og 1987. Rehabilitert i 2008.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Ca. 1 218 kvm


Kjeller: Lager, boder, tilfluksrom og fyrrom.

1.Etasje: Kundemottak,  kontor, dekkverksted, verkstedhall, lager og garderober og wc rom. Tilbygd lager på ca. 100 kvm.

2.Etasje: Lager og spiserom. Deler av andre etasje er innredet med mesanin for dekkhotell.

Oppvarming

Oppvarming er fjernvarme.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3386 kvm, Eierform: Eiet tomt. Eiendommen er flat, med asfaltert uteareal.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Regulert til forretning/industri. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området NYRUD er vist med reguleringsgrense på tegning nr. D14, planident 20091302, datert 15.11.2009.

Kommunale avgifter

Kr. 9950,- pr. år

Eiendomskatt kr 14490,- ligger på gnr. 103 bnr. 1440. Vann/kloakk ligger på gnr. 103 bnr. 1416.

Leieinntekter

1 053 673 pr. år

Nåværende utleiekontrakt med Dekkmann utløper 31.03.2028.Ta kontakt med Nord-Megler for kopi av leiekontrakten.

Bredbånd

Ja

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport datert 13.10.20.

Prospekt er under utarbeidelse.

Det er selskapet Nyrudveien 11 AS som selges.

Andre opplysninger

Eiendommen har ferdigattest datert 07.12.1972,  20.04.78 og 14.12.18.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er 100% av aksjene i selskapet Nyrudveien 11 AS som selges.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser er hentet fra matrikkel på eiendommen.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18241031416

google map