w

Næringseiendom med utleie, for salg.

Industriveien 18, 8200 Fauske1 804 m226 900 000,-

27.11.202015:56 Martin Tjærandsen
Prisantydning
26 900 000,-
Verditakst
26 900 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1978
Tomteareal
3 990 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 804 m2
Kommunale avgifter
39 800,-

Adresse

Industriveien 18, 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1187 i Fauske kommune

Fasiliteter

Næringsbygg med butikk, kontorer, verksted og lagerarealer. Tilpasset industributikk med salg til profesjonelle brukere. Stort uteareal med god parkeringsdekning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Søbbesva, nord for Fauske sentrum, ca. 6 mil fra Bodø. Eiendommen ligger forholdsvis nært E6. Eiendommen ligger mellom Industriveien og Løvgavlveien, med hovedadkomst for kunder fra Løvgavlveien.

Nærområdet

Søbbesva industriområde er samling av næringer, handel, verksted, små industri. Naboer er Fauskebygg entreprenør, Transportindustri AS, Uniform AS trykkeri, Nordic Last & Buss, Byggern Fauske Trelast, Salten Dekk & Bilpleie AS, Øyvind Jensen Termotransport AS, bilverksteder.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1978, modernisert i 2013

Bygget er opprinnelig fra 1978 og er utbygget over flere perioder (totalt 6 utbygginger), 1985/91/2013 m.m. og er fortløpende oppgradert og modenrisert og holder en normal god stand.

Bygninger og byggemåte

Hovedtrekk:

Hovedbæresystem: Bærekonstruksjoner med stålkonstruksjoner. Det er etablert tredekker i etasjeskille mot 2 etasje og mezzanin.

Betongtrapp med flis opp til 2 etasje. Det er ståltrapp opp til mezzanin.

Tak med stålkonstruksjoner og tekket med sarnafil fra 2013 hvor det er flatt takkonstruksjon, her er det innvendig sluk med varmekabler i, og opprinnelig takplater på saltak.

Yttervegger er utført av isolerte sandwichelementer, murvegger, samt bindingsverk med korrugerte plater.

Ventilasjon tilpasset dagens bruk. Varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegg type Swegon Gold med 4.000 m3/h fra 2013.

Tekniske installasjoner:  El.anlegg med automatsikringer. Hovedtavle med strømmåler og fordelingsskap. Det er adganskontroll med alarm.

Se ellers beskrivelse i verdivurdering.

Eiendommens historie

Tidligere ICO AS, industributikk med verktøy, jernvarer, forbruksartikler til industri og proffkunder.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 804 kvm


1.Etasje: ca. 1300 kvm. Butikk, kontorer, lager, garasje/verksted, dame- og herregarderobe, flere toaletter, spise- og møterom.

2.Etasje: ca. 350 kvm. Kontorer, stort spise- og møterom, arkiv/lager, teknisk rom, to mesaniner med lager, toalett.


Lokalene er typisk inndelt som industributikk med kundearealer og lukket arealer med lager, verksted, kontorer, spiserom.


Eget lager- og garasjebygg på ca. 154 kvm med tre porter, herav to leddporter.

Standard

Gjennomgående god standard. Selve hoveddelen av butikklokalet er forholdsvis nytt, 2013, med god takhøyde, god belysning og ventilasjon. Bygget fremstår i vedlikeholdsmessig god stand utifra byggeår.

Utstyr

Bygget har utstyr typisk for denne type bygg, store butikk- og lagerarealer, god belysning, ventilasjon, oppvarming, god tilgang til bygget gjennom flere porter, som gir en fornuftig logistikk for denne type butikkdrift.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med varmeelement og varmegjenvinner.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Det er et eget lager- og garasjebygg på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 990 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det er eiendomstomt.

Tomt og hage

Tomten er flat og er opparbeidet. Parkering på eget asfaltert område. Det er asfaltert foran, langs ene siden og bak bygget. Innkjørsel fra både Industriveien og Lavgavlveien, rundt bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknytning.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Prisantydning

26 900 000,- Eiendomsverdi.

Det er eiendomsselskapet ICO Eiendom AS, org. nr. 993 520 527, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 7 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 26 900 000,-

Forsikring

Premie: 25800

Kommunale avgifter

Kr. 39 800 pr. år Av dette utgjør kr. 32.300 eiendomsskatt.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid til Tess Nord AS, org. nr. 980 386 996. Årlig leieinntekt for 2020 er ca. kr. 2,42 mill. eks. mva. Leieperioden løper til 1. april 2023 hvor leietaker har opsjon til ytterligere 3 + 3 år. 75 % indeksregulering årlig.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest og brukstillatelse for tiltaket i 2013. For tidligere tiltak er det gitt byggetillatelse men ikke utstedt ferdigattest for de eldste deler av bygget. Det er ikke unormalt for bygg fra denne tidsperioden. Det er ikke noe pålegg om ferdigattest. Selger vil ikke forplikte seg til å få utstedt ferdigattest for disse delene av byggeti f. m. salget.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

26 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
26 900 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031187

google map