w

Industriveien 3 næringsbygg m stor tomt.

Industriveien 3, 8200 Fauske450 m28 400 000,-

23.11.202012:42 Martin Tjærandsen
Prisantydning
8 400 000,-
Verditakst
8 400 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1975
Tomteareal
7 465 m2 eiet tomt
Bruttoareal
450 m2
Kommunale avgifter
18 400,-

Adresse

Industriveien 3 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1084 i Fauske kommune

Fasiliteter

Næringsbygg med kontorer, lager og verkstedarealer. Stor tomt rundt bygget med adkomst på begge sider av bygget. Tilknyttet tomt delvis opparbeidet og gruslagt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Søbbesva, ca. 1 km nord for Fauske sentrum, ca. 6 mil fra Bodø. Eiendommen ligger forholdsvis nært E6.

Nærområdet

Søbbesva industriområde er samling av næringer, handel, verksted, små industri. Naboer er Fauskebygg, entreprenør, Transportindustri AS, Uniform AS trykkeri, Nordic Last & Buss, Byggern Fauske Trelast, Salten Dekk & Bilpleie AS, Øyvind Jensen Termotransport AS, bilverksteder og andre.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1975, modernisert i 2017

I 2017 ble taktekke er skiftet, samt kontor, wc-rom, vaskerom og garderobe er modernisert. El.anlegg og rør anlegg er noe oppgradert

Bygninger og byggemåte

Hovedpunkter:

Stålkonstruksjoner som har vegger med rigler og isolerte kassetter og utvendig kledd med korrugerte plater. Utvendige fasader er som opprinnelig og det er endel bulker og mindre skader i plater.

Bæresystem med søyle og dragersystem av stål, med gitterdragere og stålbjelker.

Dører og vinduer, To-lags glass i aluminiumskarmer. Opprinnelige vinduer. Aluminiumsdører for adkomst.

Det er totalt 2 leddporter type hvor den største er skiftet i senere tid. Port størrelse er bxh = 3,9x4,2 og 3x3,5 meter.

Se ellers beskrivelse i takst.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 450 kvm


1.Etasje: 450 kvm. Lager, verksted, produksjonslokaler, wc-rom, garderobe, kontorer, møte- og spiserom.


Bygget er delt i to, hvor Glasscon AS leier den ene delen. Flere leietakere i den andre delen, og her er kundemottak ut i mot Industriveien. Etasjeskillere er av tre opp til hems over kontorer. Adkomst med ståltrapp. Verksted gulv er med industrigulv/ acrylicon i produksjonshall og vinyl på kontorer, wc-rom og vaskerom.


Det er i tillegg en dobbelgarasje på ca. 55 kvm.

Standard

Bygningen er fra 1975 og er dermed 45 år og fremstår med tidvis oppgradering. Generell naturlig alderslitasje på bygning og overflater. Teknisk anlegg er ikke særskilt vurdert, det vises her til eventuelle servicerapporter. Lokalet hos Glasscon er oppgradert i de senere år og fremstår som moderne.

Utstyr

Det er et eldre ventilasjonsanlegg type Villavent i bygget og er plassert på hems, dette er i bruk og ut fr alder bør det vurderes skiftet.

El.anlegg: Hoveinntak med fordelingstavler. Automatsikringer. 3-faset opplegg. El.anlegg er modernisert i oppgraderte arealer/ kontorer og vaskerom/ wc-rom. Det er montert LED- belysning i kontorer, adkomst, wc-rom og vaskerom, samt at utvendig belysning er skiftet til LED på vegg.

Det er en traverskran i den ene delen av bygget, med kapasitet 3,2 tonn. Ikke sertifisert de siste årene.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen opparbeidet gruslagt tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 465 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat tomt. Grunnforhold og fundamentering ikke vurdert, antatt stabil grunn ved bygningen og på baksiden av tomten. Område mot nordvest er delvis myrområde (mot jernbaneskinner), hvor det må utskiftes masser for videre bebyggelse. I området hvor jernbaneskinner ligger er det skiftet ut med grusmasser, i hvilken grad usikkert.

Totalt areal er ca. 7.465 kvm. Oppgitt tomteareal hvor bygningen står utgjør 2999,2 m2 for bnr. 1084. Tomt beliggende i grense med gate og friområde. Nabotomt med Bnr 1276 inngår også i taksten, denne er på 3454 m2 og av denne er det ca. 980 m2 med uttrauet og innfylt masser som benyttes til utleie av parkering etc. Det er også en andel av tomt med Bnr. 11, hvor det er under fradeling ca. 1012 m2 og som inngår i taksten. I de to sistnevnte tomtene ligger hjemmelen i morselskapet 3N Eiendom AS.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Vann og avløp tilknyttet offentlig vannverk.

Reguleringsplan

Verksted, produksjon og kontorbygg. Plan fås hos megler.

Prisantydning

8 400 000,-

Det er eiendomsselskapet Industriveien 3 Fauske AS, org. nr. 913 463 021, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 7 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 10.11.2020 Markedsverdi : 8 400 000,-

Forsikring

Premie: 9600

Kommunale avgifter

Kr. 18 400 pr. år Eiendomsskatt kr. 13500,- pr år.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid til flere leietakere. Leieinntekter i 2020 var på ca. kr. 646.000 eks. mva. Glasscon AS har forlenget leiekontrakten til 1. februar 2024. Årlig leie ca. 204.000. PON Equipment AS utløper 31. mars 2021. Noen mindre kortsiktige avtaler med kort leieperiode.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil heller ikke blir foretatt eller bekostet av selger.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

8 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 400 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031084

google map