Lagerseksjoner - God takhøyde - Mesanin. Utsolgt!

Lagerseksjoner (Hovedoppdrag) - Fredensborgveien 7., 8006 Bodø2 885 000,-

10.08.202108:28 Frode Andresen
Prisantydning
2 885 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2021

Adresse

Fredensborgveien 7

8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 Bnr 2495 i Bodø Kommune. Ved overtagelse vil seksjon få sitt eget gnr/bnr/snr.

Fasiliteter

Selveierseksjon tenkt brukt til rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Fleksibel, isolert og frostfri lagerseksjon, ideell for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted, lagerplass. Seksjonen har god plass til utstyr og verktøy. Lagerseksjonen har blant annet, wc, oljeutskiller og stor elektrisk leddheiseport med fjernkontroll. Seksjonene leveres med opplegg for vann, avløp og fiber.

Beliggenhet

Beskrevne tomt er beliggende sentralt på Langstranda, ca 2 km vest for Bodø sentrum. Nært flyplass, sjø og Bodø sentrum. Nærhet til offentlig kommunikasjon, og Bodø Lufthavn. Området på Langstranda er i stor utvikling, og det er planlagt flere spennende prosjekter i nærområdet. Langstranda er et populært og godt etablert næringsområde. Området består av variert næringvirksomhet som blandt annet Widerøe, Posten Norge, Avinor, Nordland Betong AS og Nor-Tekstil AS. God adkomst.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av lager, industri og kontor virksomhet. Eiendommen har en strategisk plassering i forhold til utviklingen av ny by - ny flyplass-  Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.  Investering ny-flyplass å gjøres uansett og ligger allerede inne i Avinors investeringsplan. Nærmere og utfyllende beskrivelse av prosjektet fra Bodø Kommune kan leses her: http://nyby.bodo.kommune.no

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon

Bygninger og byggemåte

 • Komplett stålkonstruksjon i henhold til vedlagte 3-D skisse. Sandwich-elementer av typen Kingspan i tykkelse 120/150 mm, eller tilsvarende. I hele 1. etasje er det medatt 2 lag polystyren av typen Sundolitt eller tilsvarende.
 • Led lys inne i hallene, to vanlige dobbel stikk 16 amper, 1 Stk 3 fase 16 amper pluss stikk for tilkobling av elektrisk port. Led lys over port. Eget sikringsskap med måler. Egen varmepumpe (5 KW)  for hver seksjon, alternativt elektrisk varmeovn. Fiber inn i bygget.
 • Bygget leveres med elektrisk port, og LED grunnbelysning
 • I bygget er innnvending takhøyde 6-7 meter.
 • Uinnredet mesanin.
 • Toalett i 1. etasje med vask. Et vaskekar i hallen med mulighet for tilkobling av vannslange.
 • Sluk renne 4 meter tilkoblet oljeutskiller.
 • Egen vannmåler.
 • Asfaltert uteområde.
 • Det er vindu i gavelvegg 2.etg mesanin - endeseksjoner.
 • Ingen ventilasjon i hallene er medtatt.
 • Det vil være mulig å utvide mesanin til en bredde på 7,5 meter og lengde 6 meter, samt å endre den foreslåtte gulvløsningen fra bærende stålplater med sponplate dekke. Mesanin vil da få et areal på ca. 45 kvm. Utvidelse av mesanin med hulldekke vil utgjøre ca kr 51000,- eks mva.

Eiendommens historie

Ferdigstillelse forventes høsten 2021.

Arealer og fordeling per etasje

BRA: Ca. 105 kvm

1.Etasje: Lager og wc.

2.Etasje: Messanin.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering foran egen seksjon ved opphold i seksjon, og tilhørende merket parkeringsplass. Se sitasjonsplan.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt. Tomten er ikke fradelt og endelig areal er ikke fastsatt. Tomten vil bli organisert som et eller flere seksjonssameier. Veiareal vil bli en del av fellesareal, med rett til bruk og felles plikt til drift og vedlikehold. Eiendommen blir seksjonert og hver seksjon får bruksrett til parkeringsplass o.l fastsatt i vedtektene. Utbygger forbeholder seg retten til å etablere flere seksjons sameier, felles vel, vei veilag eller annen formåls tjenelig organisering av fellesanlegg eller områder. Utbygger forbeholder seg også retten til å endre antall byggetrinn. Se utkast til situasjonsplan. Det henvises til utkast til vedtekter for ytterligere informasjon om sameiet.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Det vil bli tilrettelagt for vann og avløp til hver seksjon. Utbygger besørger tilkobling hovedvann og avløp til bygget.

Det er antatt ikke renovasjonsplikt på eiendommen, men sameiet vil kunne etablere felles avfallsløsning med containere som da fordeles over felleskostnader.

Det vil bli en liten andel felleskostnader pr seksjon for drift av privat vei, lys privat vei, brøyting, samt privat pumpestasjon.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg med formål industri og lager. Reguleringsplan med bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Forsikring

Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv forsikre inventar o.l. i egen seksjon.Bygget er fullverdiforsikret av selger frem til opprettelse av sameie. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygning. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Husleie

Leie pr. mnd 8.500,- eks mva. (første års leie)

Tillegg til husleie

Felleskostnader

Depositum/Garanti

Ja

Energiforbruk og energimerking

Egen måler

Diverse

Leietaker har opsjon på kjøp av eiendommen etter 1 år. Ta kontakt med Nord-Megler for nærmere informasjon.

Bredbånd

Fiber lagt til bygg

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelser er hentet fra vedlagte tegninger i prospekt.

Andre opplysninger

Forskudd på kr 100.000,- innbetales ved kontraktsinngåelse.


Salg av kontraktsposisjon: Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.


Selger står fritt til å endre prisene på usolgte seksjoner uten varsel.


Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseks-joner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne.Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.


Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgs oppgaven. Utkast til vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.


Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen 01.02.2021 for byggetrinn 1. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 75% forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er

inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.


Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Miljøvaktas sluttrapport for oppryddingen som vil være dokumentasjon på forurensingssituasjonen. Eiendommen kommer til å ha restforurensning innenfor godkjente nivåer.


For næringsdrivende som skal benytte det ervervede lokalet i sin næringsvirksomhet, kan det inngås avtale om overføring av justeringsrett for MVA. Overføring av justeringsretten gir kjøper adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til det ervervedelokalet, dersom lokalet benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Fradragsføring kan skje med 1/10 av justeringsbeløpet per år i 10 år. Det inngås særskilt avtale om overføring av justeringsrett iht. de bestemmelser som gjelder, dersom vilkårene for dette er oppfylt. I prislisten angis kjøpesummen for seksjonen med merverdiavgift. Justeringsbeløpet, som det eventuelt kan kreves fradrag for, fremgår av justeringsoppstillingen som følger som vedlegg 1 til justeringsavtalen. Kjøper er selv ansvarlig for å vurdere om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift er oppfylt.

Hovedprinsippene er slik: a. Avtale om overdragelse av justeringsrett kan inngås med næringsdrivende, enten de er MVA-pliktige eller ikke på tidspunktet for overdragelsen (det kan ikke inngås avtale om rett til å justere med en privatperson). b. Kjøper kan kreve fradrag for 1/10 av MVA beløpet i justeringsoppstillingen per år, forutsatt at vilkårene for fradragsrett er oppfylt. c. Justeringsreglene kommer til anvendelse når det er etablert en kapitalvare. Et nyoppført bygg hvor anskaffelseskostnaden utgjør mer enn kr 400 000 eksklusiv mva utgjør en kapitalvare. Hele bygget anses normalt som én kapitalvare, selv om bygget består av flere seksjoner. Ved overføring av deler av bygget (en seksjon) kan justeringsretten overføres, selv om seksjonens verdi er lavere enn kr 400 000 ex mvaI justeringsoppstillingen (vedlegg 1 til justeringsavtalen -vedlegget ferdigstilles før overtakelse.) skal den enkeltes seksjons anskaffelseskostnad angis. Byggets totalkostnad må altså fordeles på hver enkelt seksjon. Anskaffelseskostnaden består både av kostnader til fysiske byggearbeider og kostnader til prosjektering, arkitekt og annen «myk infrastruktur». Kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon av fast eiendom omfattes ikke av justeringsbestemmelsene. Slike kostnader skal følgelig ikke med i justeringsoppstillingen Det er kjøpers ansvar å klargjøre hvor vidt eget foretak tilfredsstilt vilkårene for fradragsrett for MVA.

Budgivning

Alle bud på fastpris skal inngis skriftlig til megler.

Overtagelse

Forventet overtagelse høsten 2021.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra planskisser av eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

2 885 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
72 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 885 000,-))
--------------------------------------------------------
73 462,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 958 462,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Martikkelinformasjon

18041382495