Gamle Riksvei 17 - 19 bilanlegg.

Gamle Riksvei 17 - 19, 8008 Bodø2 560 m2

02.03.202108:08 Martin Tjærandsen
Verditakst
51 400 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1969
Tomteareal
4 890 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 560 m2

Adresse

Gamle Riksvei 17 - 19, 8008 Bodø

Matrikkel

Gnr. 38 bnr. 258 og 317 i Bodø kommune

Fasiliteter

Bilanlegg fordelt på to bygg. Salgslokaler for bilbutikk med kundemottak, lager, verksted, kjørporter. Vaskehall og verkstedhaller. Sentralt plassert på Stormyra. Meget god profileringsmuligheter

Beliggenhet

Ligger i Stormyra handelsområde mellom nye riksvei 80 og Gamle Riksvei. God adkomst fra Gamle Riksvei.

Nærområdet

Nærmeste naboer er Felleskjøpet og Sulland, som er Volksvagen og Audi-forhandler. Videre er det Bohus møbler, Sport1, Rema 1000 og Bil i Nord. Motsatt vei ligger Bodø Storsenter og kjøpesenteret City Nord.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1969, modernisert i 2016-2017.

Bygninger og byggemåte

Begge bygg ble pusset opp i 1997 i salgshall og spiserom, og 2017 med nye sandwich fasadeplater, og vinduer på vegg med smøregrav ble skiftet. Se ellers detaljert beskrivelse i takst.

GR 17 i to etasjer er bygd i 1976 og pusset opp i 2016 med bytte av fasadeplater til sandwich-elementer og vinduer er skiftet.

Eiendommens historie

Tidligere bilbutikk Central Auto og Nordic Bil.

Arealer og fordeling per etasje

Gamle Riksvei 19


Bruttoareal: 1480 kvm.

1. Etasje: Bilbutikk, kontorer, spise- og møterom, verksted, delelager, varemottak, garderober/toaletter, tekniske rom.


Gamle Riksvei 17


Bruttoareal: 540 kvm


1.Etasje: ca. 540 kvm totalt, fordelt på 270 kvm butikk, 90 kvm vaskehall og 180 kvm verkstedhall. Trapperom og toaletter. God takhøyde, ca. 4,1 m under dragere.

2.Etasje: ca. 540 kvm bruktbilbutikk med oppkjøring via utendørs rampe. Utleid.


Det er et trapperom med to toaletter som er fellesareal, som deles med 2 etg. 1 etasje inneholder ca. 270 kvm butikk, 90 kvm vaskehall og 180 kvm verkstedhall. Det er bilpleieavdeling i verkstedhallen og bilglassavdeling i vaskehallen

Takhøyde er ca. 4,1 m under dragere. Utvendig oppkjøringsrampe er montert i 2003 og er i varmforsinket stål med gitterrister. Dimensjonert for biler.

Standard

Gjennomgående god standard. Eiendommene ble pusset opp i 2017.

Utstyr

Grunnbelysning, betonggulv. Tilkoblingspunkter for vann og lufttrykk. Det er etablert 1 stk smøregrav. Det er 7 løftebukker i verkstedet. 2 er for store biler og 1 er for EU- kontroll og forstillingskontroll. Det er en spilloljetank på 3000 liter, denne er montert ca. 2006. Det er montert en ny oljeutskiller i 2021 (arbeider pågikk under befaring). Det er et eget ventilasjonsanlegg som står utvendig på tak over spiserommet, anlegget er fra 1997 og dekker hele verksted og kontorer. Det er lokale punktavsug i verkstedet. Fastmontert verkstedutstyr, løftebukker, etc. følger i utgangspunktet ikke med eiendommen, og det må forhandles særskilt dersom de skal følge med eller ikke.


 I GR 17 er det en oljeutskiller montert delvis under container som er under oppkjøringsrampe.

Møblering

Verkstedbenker. Porter inn til butikk, vaskehall og verkstedhall.

Oppvarming

Elektrisk med panelovner og porox ovner i tak. Det er i 2020 montert 3 stk høyeffektiv varmepumpe i verksted. Det er varmepumper montert i salgslokalet.

Parkering / Garasje

Egne parkeringplasser langs bygget og foran, litt avhengig om man parkerer foran portene.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 890 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat tomt på totalt 4890 kvm av dette utgjør veiareal med ca. 420 kvm slik at netto tomt er ca. 4470 kvm.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet kommunalt VA-anlegg.

Reguleringsplan

Sone 13.2. Byggeområder -Arealbruksformål: Kombinert formål kontor/ forretning/tjenesteyting/industri. Forretning: Totalt tillatt: Ikke plasskrevende: 8500 m2 BRA. Plasskrevende: 15000 m2 BRA

U-grad % BYA : 100 %. Gesimshøyde: 21 meter. Annet: Del av handelsområde Stormyra/Plassmyra

Prisantydning

Det er eiendomsselskapet Star Autoco Eiendom Bodø AS, org. nr. 914 077 761, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 51 400 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt 2021 kr. 131.135 for begge bygg.

Leieinntekter

Eiendommen er i dag utleid på en kortsiktig leieavtale med egne betingelser til Star Autoco Bodø AS, og evt. forlengelse etter avtale med selger.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærere avtale.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke unormalt at dette ikke finnes på eldre bygg. Det er ingen pålegg om utstedelse av ferdigattest. Det vil ikke bli bekostet eller innhentet ferdigattest av selger, og budgiver får evt. ta høyde for dette i sin budgivning.

Leieinntekter

Eiendommen er pt. utleid til Starautoco. Videre leie er ikke avklart.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180438258