Seksjon Bodø Næringspark.

Teglverksveien 17, 8006 Bodø900 m2

13.01.202209:29 Martin Tjærandsen
Verditakst
14 300 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1980
Bruttoareal
900 m2

Adresse

Teglverksveien 17, 8006 Bodø.

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3800 snr. 4 i Bodø kommune.

Fasiliteter

Hjørneseksjon i etablert næringspark. Praktisk innredet med lager med god takhøyde, verksted, kontorer. Seksjonen er meget synlig ut mot adkomstveien Teglverksveien rundt næringsparken og gir gode muligheter for profilering og eksponering. Tre porter og rampe rundt seksjonen.

Beliggenhet

Rønvikleira som huser logistikk, storhandel, lett industri og annen aktivitet. Seksjonen ligger ut imot Teglverksveien. Veien går ut til Jernbaneveien som har/får riksveistatus, som er hovedveien på Rønvikleira og ut av byen mot rv. 80 og mo nordsiden av byen. Ligger ca. 1,5 km nordøst fra Bodø sentrum. Nær jernbanestasjonen med logostikk-bedrifter rundt, Bodø Havneterminal og hurtigrute-kaia.

Nærområdet

Seksjonen er den del av Bodø Næringspark med flere store og små leietakere, bl. a. Biltema, Julius Jakhelln, Ahlsell, Wurth, Heidenreich Rør, Bodø Bakeri. Tjeldberget 4 med flere leietakere, Esso bensinstasjon. Energihuset med flere store leietakere, bl. a. Elektro, Bodø Energi, Nordlandsnett og revisjons- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 1980, modernisert i 2012

Bygninger og byggemåte

Bæresystem. Søyler av betong og dragere av betong med hulldekker, enkelte utvekslinger er utført i stålkonstruksjoner. Yttervegger oppført i betongelementer og innvendig i kontorer er vegger utforet med bindingsverk.

Utvendig fasade er øverst kledd med plater og nedenfor er det betongelementer. Etasjeskillere. Støpt plate på mark. Hulldekke elementer i etasjer.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 900 kvm, Grunnflate: 450 kvm


1.Etasje: 450 kvm. Adkomst/ trapperom, wc-rom, lager, verksted, kontor.

2.Etasje: 450 kvm. Trapperom, wc-rom, stort åpent kontorlandskap, store enkelt kontorer, møterom, kjøkken og stort spiserom, samt mesanin-lager i bakkant og tekniske rom.

Standard

Bygning tilpasset kontorer, butikk og lager. Bygningen er funksjonell til dette formål. Normalt med parkering utenfor lokalene. Bygningen fremstår med normal slitasje med tanke på byggeår. Bygningen er 40 år gammel og hvor deler av byggingskomponenter er fra byggeåret og i forventet tilstand med tanke på alder.


År: 2019 Brannvarslingsanlegg er skiftet

År: 2012 Vinduer er skiftet i 2 etasje

År: 2019 El. kontroll er avholdt i denne seksjonen

Utstyr

Åpnet kontorlandskap, enkeltkontorer, møterom, sosialrom med kjøkken.Det er ett ventilasjonsanlegg for hele seksjonen, et eldre anlegg som ikke er i bruk og det må påregnes å skifte anlegg. Det synes som om rørføringer inn til lager og kontorer er godt dimensjonert.

Det er lasterampe i 1 etasje og 3 leddporter hvor den ene ikke har vært benyttet de senere årene og har uviss stand. Høyde på lager i 1 etasje er ca. 3,85 meter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Oppvarming med panelovner i kontorer og en varmepumpe i åpent landskap. Det er varmevifte i lagerdel.

Parkering / Garasje

Egne parkeringsplasser foran seksjonen. Ca. 12 plasser, litt avhengig hvordan de plasseres og om man skal ha tilgang til lasterampene.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Beskrevne tomteareal består av Gnr 138 Bnr 3800 som er på totalt 21093,9 m2 i h. t. opplysninger fra infoland- Bodø kommune. Beskrevne seksjon 4 har en eierandel på 55037/1000000. Tomten er flat og er opparbeidet og asfaltert i adkomst, kjøre og parkeringssoner.

Eget parkeringsområde foran inngangen. Gode sol og lysforhold og normal utsikt. Tomten har en normalt attraktiv beliggenhet. Tomten er regulert til næringsformål.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 21.12.2020 Markedsverdi : 14 300 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt 2021 kr. 29.788,-.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Seksjon overtas etter nærmere avtale, da selger vurderer flere alternativer for dagens drift.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke unormalt at dette ikke finnes på eldre bygg. Det er ingen pålegg om utstedelse av ferdigattest. Det vil ikke bli bekostet eller innhentet ferdigattest av selger, og budgiver får evt. ta høyde for dette i sin budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383800