Røvika - Tidligere sykehjem og mottak.

Frydenlund 7, 8200 Fauske1 485 m22 000 000,-

15.11.202108:58 Frode Andresen
Prisantydning
2 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1907
Tomteareal
6 864 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 485 m2

Adresse

Røvika

8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 44 bnr. 12 i Fauske kommune

Fasiliteter

Beskrevne eiendom er beliggende i Røvika, ca. 8 km fra Fauske sentrum. Eiendommen har tidligere vært brukt til sykehjem, hybelhus og flyktningemottak for enslige mindreårige.  Beskrevne bygning omhandler frittliggende bygg med arealer fordelt over 2. etg., samt kjeller og kaldloft. Eiendommen har rimelig god tilknytning til nærområdet og hvor store friluftsområder er i umiddelbar nærhet.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Røvika, ca. 8 km fra Fauske sentrum, og bare ca. 44 km fra Bodø.  Adkomst til eiendommen fra gruset veiareal.

Nærområdet

Omliggende områder eies bestående av landbruksarealer, boligområder, udyrkede og annet arealer. Flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet. Gode lys og solforhold, med utsikt mot sjøen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg selveier, oppført i 1907, modernisert i 1994.

Bygninger og byggemåte

Bygningen fremstår med manglende vedlikehold over tid, deler av bygningen er ifølge selger modernisert i 1994/95. Sprinkelanlegg er godt utbygget i år 2000.

Eiendommens historie

Eiendommen har tidligere vært brukt til sykehjem, hybelhus, eldrebolig, og sist mottakssenter for unge flyktninger.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 485 kvm BTA. Areal er hentet fra eier og må ansees som ca. areal.

Kjeller:Bodareal/lager, trapperom, teknisk rom, heisrom og vaskerom.

1.Etasje: Adkomst, kontorer, stuer, kjøkken, beboerrom, wc-rom og bad.

2.Etasje:Kontorer, stuer, kjøkken, beboerrom, wc-rom og bad.

Loft: Trapperom, uinnredt kaldloft.

Totalt 26 beboerrom.

Utstyr

Heis type REBER Schindler 16 personer/1200 kg.

Standard

Bygningen fremstår som slitt grunnet aldersslitasje. Standard er lav.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Oljekjel fra 1989/elektrisk kjele med vannbåren varme i radiatorer. Bør gjennomgås.

Parkering / Garasje

Parkering på tomten, ved adkomst bygning.

Ledig

Eiendommen er ledig, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 6864 kvm, Eierform: Eiet tomt. Areal hentet fra matrikkelrapport datert 16.03.2021.

Tomt og hage

Tomt beliggende i åpent landskap. Lett hellende, opparbeidede uteområder og godt beplantet.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp til septiktank. Avløp tilknyttet septiktank, er opplyst plassert på annen manns grunn.

Eiendommen har adkomst fra privat veiareal

Reguleringsplan

Reguleringsformål: Helse og sosialtjenester

Prisantydning

Kr 2 000 000,-

Kommunale avgifter

Kommunale gebyr . Termin 01.01.21 - 21.06.21  fakturert kr 10 327,-

Arealangivelser i salgsoppgaven

Er hentet fra matrikkelrapport datert 16.03.2021.

Andre opplysninger

  • Bygningen fremstår med noe manglende vedlikehold og det må påregnes generell modernisering/renovering.
  • Det er eiendommen som skal selges.
  • Det er registrert kulturminner på eiendommen av arkeolgisk minne - bosetning aktivitetsområde. Vernestatus uavklart. Detaljert informasjon kan fås ved henvendelse til Nord-Meegler.
  • På tomten er det nedgravd 1 oljetankt på ca 7000 liter.
  • Det er ikke gjennomført ENØK analyse for bygningen.
  • Fasader er bevaringsverdige. Innvendige er det opplyst til å ikke være noen spesielle begrensninger ifbm. innredninger.
  • Det er ikke gjort undersøkelser om der foreligger offentlige påbud og krav.
  • EL-anlegg må påregnes generell modernisering/renovering.
  • Eiendommen  er registrert i SEFRAK registeret (bygninger før 1900 tallet)


Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Selger oppfordrer budgivere til a befare eiendommen grundig sammen med fagkyndig før budgivning.


Eiendommen overtas i den stand eiendommen var påvisningstidspunktet uten ytterligere utvask.


Selger star fritt til a forkaste og akseptere ethvert tilbud uten begrunnelse, og eventuelt trekke salget dersom forhold skulle tilsi det.Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig..

Overtagelse

Etter avtale med eier.

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.


Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

2 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
51 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 051 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18414412