Olav V gate 112 B - Ledig for leie.

Olav V gate 112 B, 8004 Bodø470 m2

29.04.202116:42 Martin Tjærandsen
Verditakst
7 300 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1983
Tomteareal
1 180 m2 eiet tomt
Bruttoareal
470 m2

Adresse

Olav V gate 112 B, 8004 Bodø. Adkomst fra Olav V gt. og ca. 200 m frem til eiendommen.

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4206 i Bodø kommune

Fasiliteter

Praktisk anlagt eiendom med flere porter i bygningen som gir allsidig anvendelsesmuligheter. Hovedbygning har kjøreport og avløpsrenne i hallen. Lokalene er ledig og kan leies.

Beliggenhet

Eiendommen ligger mot Olav V gt, som er en av Bodøs mest traffikkerte gater, og gir en fin mulighet for profilering mot gaten. Olav V  gt. 112 A ligger foran, men eiendommen synes fra hovedgaten. Olav V gt. har en sammensatt næringsaktivitet med byggvarehus, bilbutikker, bil- og dekkservice, bensinstasjoner, og div. annen næringsaktivitet.

Nærområdet

Dekkmann, Flymuseet, Kiwi, bensinstasjonen Circle Q og YX, Sulland (BMW), Stadssalg, Byggmakker og XL Bygg Abelsen. Kort avstand til Flymuseet og  kjøpesenteret City Nord og Trekanten. Bilforhandler Sulland bygger nytt bilanlegg på nabotomten for salg av BMW biler.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1983, modernisert i 2013

Bygningen oppført i flere byggetrinn, opprinnelig byggeår for hovedbygget er ca 1983. Bygget er påbygget flere ganger. Modernisert etter 2013.

Bygninger og byggemåte

Betongplate på leire. Bærekonstruksjoner med søyler i stål og tre søyle-/dragersystem. Yttervegger: Delvis i tre, delvis med i fyllingsvegger mellom stålsøyler av trekonstruksjoner. Utvendig med tre kledning. Vinduer i varierende utførelse og standard. I det vesentlige trevinduer av gammel dato med isoler/energiglass. Innervegger av varierende type og utførelse - delvis trevegger, delvis systemvegger og delvis plassbygde trekonstruksjoner. Etasjeskillere av tre, himlinger i tre og nedforete himlinger av varierende typer. Yttertak på registrerte flater i tre, utvendig tekket med stålplater. Sanitæranlegg tilpasset dagens bruk.

Eiendommens historie

Benyttet av Byggesystemer i en periode og Høytrykksteknikk de siste årene.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 470 kvm, Grunnflate: 390 kvm


1.Etasje:                  390 kvm. Verksted, bilhall, kontorer, trapperom, toaletter/dusj, garderober, arkiv, salgslokaler.

2.Etasje/Mesanin: 80 kvm. Kontorer, lager og spiserom


Totalt: 470 kvm.


Det er fire porter inn til bygget, og alle er skiftet etter 2013, den siste i 2020. Deler av kaldlager er ombygget til kontorer og nye vindu i den delen. Mesanin er etablert over del av garasje.

Innhold

Gulv i lager/lavbygg er asfaltert.

Utstyr

Oppvarming elektrisk og varmepumpe. El-kraftanlegg: Hovedinntak med flere fordelingstavler - noe varierende tilstand og alder.

Møblering

Noe innredning i lokalene.

Standard

Nøktern standard. Bygningen fremstår med naturlig slitasjegrad ut fra alder, modernisering kan påregnes utifra alder og tilstand.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmepumpe.

Parkering / Garasje

Det er opparbeidet biloppstillingsplasser for ca. 15 biler på eiendommen. Bra snuplass på egen tomt.

Ledig

Lokalene er ledig, og eiendommen kan overtas raskt.

Leieperiode

Fremleie ut gjenværende leieperiode til 31.12. 2023.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 180 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Parkering på asfalterte plasser i tilknytning til adkomst for eiendommen.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Tomten kan ihht. Sone 16.1 utnyttes 100% til næringsformål. Gesimshøyde 12 meter. Be om reguleringsplan fra megler.

Prisantydning


Det er halvparten av eiendomsselskapet Olav V 112B Eiendom AS, org. nr. 912 763 374, som selges. Det er 50 % av aksjene i selskapet som selges. Gjenværende aksjonær har forkjøpsrett til aksjene og avklares av megler før en overtagelse. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Forbehold om endringer og feil. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 11.03.2021 Markedsverdi : 7 300 000,-

Leieinntekter

Eiendomsselskapet har leieinntekter fra dagens leietaker og beløper seg til ca. kr. 56.174 + mva. Energi kommer i tillegg.

Husleie

Husleie står i punktet over.

Tillegg til husleie

Energi og evt. felleskostnader.

Depositum/Garanti

Avhengig av leietaker.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Det er aksjene i eiendomsselskapet som overtas.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst .

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale. Kan overtas raskt dersom det er ønskelig.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384206