Trålveien 35 - utviklingsprosjekt.

Trålveien 35, 8013 Bodø1 513 m235 000 000,-

17.01.202217:03 Martin Tjærandsen
Prisantydning
35 000 000,-
Verditakst
35 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1979
Tomteareal
4 341 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 513 m2

Adresse

Trålveien 35, 8013 Bodø

Matrikkel

Gnr. 39 bnr. 298 i Bodø kommune

Fasiliteter

Næringseiendom med verkstedbygg med tilhørende kontorlokaler. Avdelt til to leietakere idag, hvor den ene delen er utleid. Fordel på to plan i deler av bygget. Vedtatt detaljreguleringsplan med blokkbebyggelse opp til ca. 50 - 77 enheter avhengig av valg av størrelser på enhetene. Det er laget skisser som viser inndeling og planløsning, samt parkering og boder.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i området Alstad, som er fortsettelsen fra Bodøsjøen og går opp imot Grønnåsen og Riksvei 80, nå Bodøveien. Ca. 4 km sørøst for Bodø sentrum.

Nærområdet

Nærområdet består av variert bebyggelse med næring og boligområder med villastrøk, eneboliger, leilighetsbygg. Kort vei til dagligvarebutikker med Coop Extra i Bodøsjøen, og Rema 1000 og Bunnpris litt ovenfor eiendommen. Møbelbutikk, treningssentre og div. andre butikker, legekontorer, barnehage, m.m.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1979, modernisert i 2010

Bygninger og byggemåte

Ytterveggskonstruksjon: Ringmur av betong og over denne er det på opprinnelig del, bindingsverk kledd med fasadekasseter utvendig. Tilbygg er med veggelementer.

Hovedbæresystem: Betong dragere/hulldekkeelementer og betongsøyler. Noe stålkonstruksjoner.

Utvendige dører og vinduer: Aluminiumsvinduer med 2 lags isolerglass. Aluminiums ytterdører og leddporter til verksted.

Innervegger av varierende type og utførelse, delvis systemvegger og delvis plassbygde trekonstruksjoner.

Brannvegg mellom verksteder er murt av leca

Se ellers takst for nærmere beskrivelse.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 513 kvm, Grunnflate: 1 270 kvm


1.Etasje: 1270 kvm BTA

2.Etasje:   243 kvm BTA

Sum areal: 1513 kvm BTA

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Parkering på eget areal.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 341 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Tomten har et utviklingspotensiale og det er gjort en skisse av Gnist arkitekter. Detaljreguleringsplanen er godkjent og vedtatt i Bystyret 11. juni 2020, Planbestemmelser til detaljplan for Trålveien 35, PLANID 2019001.


BTA Arealer per etasje (ekskludert svalgang, inkludert trapperom, grønt areal på vedlagt

skjermdump)

1. etasje 1420 m2

2. etasje 1420 m2

3. etasje 960 m2

4. etasje 450 m2

Totalt: 4250 m2

4250/50 = 85 m2


BRA Arealer per etasje (ekskludert svalgang, inkludert trapperom, grønt areal på vedlagt

skjermdump 2, minus 0,3 m til yttervegger)

1. etasje 1350 m2

2. etasje 1350 m2

3. etasje 910 m2

4. etasje 420 m2

Totalt: 4030 m2

4030/50 = 80 m2

Det ligger en viss begrensning i p-kjelleren. Skisse er vedlagt. Her er det plass til ca. 53 pplasser.

Ifølge KPA må det være 1,2 p-plass per leilighet som er over 50 m2. Krav om 60

plasser for 50 leiligheter over 50 m2.

Fordelingen av areal kan selvfølgelig være annerledes enn skissert. Det kan være flere større

leiligheter på for eksempel 100 m2, og da noen mindre leiligheter under 50 m2 (med lavere

krav til parkering).

Det er ikke plass til sportsboder i kjelleren slik den er skissert. Det kan avsettes areal til dette i

1. etasje.

Prisantydning

35 000 000,-

Det er Eiendomsselskapet Nordykk AS, org. nr. 939 362 851, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 20.04.2021 Markedsverdi : 35 000 000,-

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Leieinntekter

Eiendommen er utleid til Kjøretøysspesialisten som driver bilverksted i den ene delen av bygget. Den andre delen står tom, pt.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

35 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
35 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180439298