Havnegata 3 kombinasjonsbygg. Butikk- og kontorlokaler.

Havnegata 3, 8006 Bodø580 m210 500 000,-

10.06.202114:49 Martin Tjærandsen
Prisantydning
10 500 000,-
Verditakst
10 200 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1969
Tomteareal
260 m2 eiet tomt
Bruttoareal
580 m2

Adresse

Havnegata 3, 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2041 i Bodø kommune

Fasiliteter

Forretningsgård med butikk- og kontorarealer sentralt i Bodø sentrum.

Beliggenhet

Hjørneeiendom i krysset Dronningensgata og Havnegata. Umiddelbar nærhet til Torget og Glasshuset.

Nærområdet

Eiendommen er nærmeste nabo til nye Bodø Rådhus, omkringliggende butikker, restauranter, kontorer, sentralt i sentrum.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1969, modernisert i 2017

Bygninger og byggemåte

Plassstøpt betong.

Eiendommens historie

Tidligere apotek, butikk av forskjellige typer.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: ca. 580 kvm, Grunnflate: ca. 145 kvm


Kjeller: Ca. 145 kvm. Spiserom, kontor, lager, toalett og trapperom.

1.Etasje: Ca. 145 kvm. Butikk, kontor, trapperom. Teknisk rom.

2.Etasje: Ca. 145 kvm. Kontorer, kjøkken, toalett og trapperom.

3.Etasje: Ca. 145 kvm. Kontorer, kjøkken, toalett og trapperom.


Det er en egen intern trapp mellom underetasjen, 1. og 2. etg., i tillegg til trapperom som går fra 1. etg. og opp til og med 3. etg. Bakgrunnen var at apoteket skulle ha adskilt adkomst til etasjene fra resten av bygget.

Innhold

Egen vareheis mellom u. etg. og 2. etg. fra apotek-tiden. Ikke i drift nå.

Utstyr

Ventilasjon.

Møblering

2. og 3 etg. er praktisk inndelt i kontorer, møterom og sosialrom/kjøkken.

Standard

2. etg. er forholdsvis nylig innredet og fremstår som moderne.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Noen egne parkeringsplasser. Ellers parkering langs gate eller offentlig parkering. Torggarasjen med ca. 295 parkeringsplasser på Torget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 260 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vann og avløp.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Prisantydning

10 500 000,-

Det er Eiendomsselskapet Havnegata 3 AS, org. nr. 989 708 104, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris. Fås hos megler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 31.05.2021 Markedsverdi : 10 200 000,-

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr. 27.316.

Leieinntekter

Eiendommer er utled på korte leiekontrakter.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Bud med krav om konfidensialitet vil bli avvist.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
287 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
288 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 788 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382041