Til Leie/salg - Næringsbygg med verksted/produksjon/skole og tilhørende kontorer. God parkeringsdekning.

Industriveien 1, 8208 Fauske1 880 m213 200 000,-

17.09.202108:42 Frode Andresen
Prisantydning
13 200 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1988
Tomteareal
4 000 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 880 m2
Kommunale avgifter
58 919,-

Adresse

Industriveien 1

8208 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1335 i Fauske kommune

Fasiliteter

Eiendommen omhandler et forretningsbygg over 2 etasjer. Bygningen er oppført i 1988 og holder en normal standard på arealer. Frittliggende tilhørende lagerbygning. Leddport for direkte adkomst til verksted.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom har beliggenhet i tilknytning til industriområde på Søbbesva, ca. 1 km nord for Fauske sentrum. Område bestående av forretninger, verksted, lager eiendommer. Lett/direkteadkomkst til eiendommen - trafikkmessig beliggenhet med normale profileringsmuligheter. Flat tomt - tomteareal i opparbeidet og asfaltert ved inngangspartiet. Normalt gode lys og solforhold og normal god utsikt.

Nærområdet

Nærområdet bestående i hovedsak av næring og industri. I umiddelbar nærhet finner du Byggern Trelast, Nordic Last og Buss, Øyvind Jensen Transport og  Salten Dekk & Bilpleie AS.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1988

Arealer og fordeling per etasje

BTA: Ca. 1880 kvm

1.Etasje: Lager, verksted, produksjonslokaler, wc-rom, entre, klasserom, kontor og teknisk rom.

2.Etasje: Kontorer, garderobe, møterom, spiserom, klasserom og wc-rom.

Lagerbygning byggeår 2001 - ca. 190 kvm BTA.

Standard

Gjennomgående normal standard i lokalene.

Oppvarming

  • Elektrisk oppvarming.
  • Eget ventilasjon
  • 2 varmepumper i verksted

Parkering / Garasje

God adkomst og innkjøring fra kommunalt asfaltertvei. Gode logistikkløsninger for lasting/lossing fra tung biltransport. God parkeringsdekning, med asfalterte plasser på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 000 kvm, Eierform: Eiet tomt. Etter fradelt tomt på ca. 800, beliggende mot sørvest.

Tomt og hage

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing, og vil ikke bli foretatt nærmere undersøkelser av selger

Vei, vann og avløp

Kommunalt

Reguleringsplan

Kan fås hos Nord-Megler AS. Hovedpunkter er Regulert til Verksted/produksjon og kontorbygg. Se planbestemmelser til områderegulering for Søbbesva datert 21.05.2015.

Prisantydning

13 200 000,-

Det er 100% av aksjene i selskapet Henriksengården AS som selges.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 22.03.2021

Kommunale avgifter

Kr. 58 919 pr. år

Årlig eiendomsskatt kr 52.444,- Årsgebyr kommunale tjenester kr 6 475,- inkl mva.

Leieinntekter

Kr 264.000,- eks mva pr. år. (Ca.413 kvm)  Leietaker Riis Bilglass er også eier av Industriveien 1.

Energiforbruk og energimerking

Energiklasse D.

Diverse

Ta kontakt med Nord-Megler for nærmere informasjon om leie på eiendommen.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det vil bli fradelt tomt på ca. 800 kvm

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i selskapet Henriksengården AS som selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.Due diligence

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

13 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
330 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 200 000,-))
--------------------------------------------------------
331 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
13 531 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031335