Regulert utviklingstomt til salgs eller leie - Kan deles opp i flere tomter.

Nordre Knaplund, 8056 Saltstraumen

Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
10 362 m2 eiet tomt

Adresse

Nordre Knaplund

8056 Saltstraumen

Matrikkel

Gnr. 76 bnr. 112 i Bodø kommune

Fasiliteter

Regulert næringstomt for salg eller utleie. Tomten er ferdig planert på ett nivå, og området er iht. reguleringsplan avsatt til industri og lagerbygg.  Mulighet for oppføring av lagerbygg på ca. 700 kvm for utleie.

Beliggenhet

Saltstraumen er mest kjent som en av verdens sterkeste tidevannsstraumer. Eiendommen ligger lett tilgjengelig inntil Kystriksveien / Riksvei 17 ved Saltstraumen, ca 30 km sørøst for Bodø. Gode profileringsmuligheter, rett mot Riksvei 17.  Saltstraumen er et område som er i stadig utvikling.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Det er ingen bygninger på eiendommen.

Parkering / Garasje

Parkering på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 10 362 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er ferdig planert på ett nivå og utgjør ca. 10.362 kvm. Det er gode eksponeringsmuligheter på området, samt muligheter for eksponering mot Fylkesriksvei 17 på fremtidig bygg. Infrastruktur og tekniske anlegg er fremført til tomtegrense. Kjøper må selv klargjøre tomten for bygging med nødvendige tiltak.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra kommunal vei. Vann 63 mm og avløp 160 mm ligger inntil eiendommen.

Reguleringsplan

N1 Industri, eksisterende. Området er avsatt til næringsvirksomhet i kommunedelplanen. Det er ikke krav til detaljregulering for N1


a) Området er iht. reguleringsplan avsatt til industri og lagerbygg. Maks byggehøyde  10 Meter og maks utnyttelsesgrad er satt til BRA = 12.000 kvm.

b) Bebyggelsen skal ha naturavstemte farger. Virksomhetens støynivå skal ikke overskride støyverdier i T-1442 for tilliggende boligområder Ved opphør av virksomhetenm skal området ryddes.

c) Adkomst forutsettes skje via eksisterende adkomstvei. Transportintensistiv virksomhet tillates ikke av hensyn til trafikksikkerheten.

d) Før området skal taes i bruk skal det oppføres skjermvoll mot FV 17 som anvist i kart, supplert med veggskjerm for å ivareta etiske hensyn. Konkret utforming og fastsetting av høyde for skjermvoll avklares før byggesaken.


Reguleringsplan kan fås ved å kontakte megler.

Diverse

Enkel adkomst fra RV17/Fylkesvei. Avstand til Bodø er ca 25 minutter. Tomten er på høyre hånd når man kjører til Saltraumen fra Bodø.

Dette er en relativt stor eiendom, og selger er villig til å kunne dele den opp i mindre enheter.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180476112