Stor næringstomt - Saltstraumen - 30 km fra Bodø

Nordre Knaplund, 8056 Saltstraumen

29.06.202109:30 Artur Holand
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
10 362 m2 eiet tomt

Adresse

Nordre Knaplund 8056 Saltstraumen

Matrikkel

Gnr. 76 bnr. 112 i Bodø kommune

Beliggenhet

Saltstraumen er mest kjent som en av verdens sterkeste tidevannsstraumer. Eiendommen ligger lett tilgjengelig inntil Kystriksveien / Riksvei 17 ved Saltstraumen, ca 30 km sørøst for Bodø. Gode profileringsmuligheter, rett mot Riksvei 17.  Saltstraumen er et område som er i stadig utvikling.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Det er ingen bygninger på eiendommen.

Parkering / Garasje

Parkering på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 10 362 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er ferdig planert på ett nivå og utgjør ca. 10.362 kvm. Det er gode eksponeringsmuligheter på området, samt muligheter for eksponering mot Fylkesriksvei 17 på fremtidig bygg. Infrastruktur og tekniske anlegg er fremført til tomtegrense. Kjøper må selv klargjøre tomten for bygging med nødvendige tiltak.

Reguleringsplan

N1 Industri, eksisterende. Området er avsatt til næringsvirksomhet i kommunedelplanen. Det er ikke krav til detaljregulering for N1


a) Området er iht. reguleringsplan avsatt til industri og lagerbygg. Maks byggehøyde  10 Meter og maks utnyttelsesgrad er satt til BRA = 12.000 kvm.

b) Bebyggelsen skal ha naturavstemte farger. Virksomhetens støynivå skal ikke overskride støyverdier i T-1442 for tilliggende boligområder Ved opphør av virksomhetenm skal området ryddes.

c) Adkomst forutsettes skje via eksisterende adkomstvei. Transportintensistiv virksomhet tillates ikke av hensyn til trafikksikkerheten.

d) Før området skal taes i bruk skal det oppføres skjermvoll mot FV 17 som anvist i kart, supplert med veggskjerm for å ivareta etiske hensyn. Konkret utforming og fastsetting av høyde for skjermvoll avklares før byggesaken.


Reguleringsplan kan fås ved å kontakte megler.

Diverse

Enkel adkomst fra RV17/Fylkesvei. Avstand til Bodø er ca 25 minutter. Tomten er på høyre hånd når man kjører til Saltraumen fra Bodø.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180476112