Follaveien 39

Follaveien 39, 8200 Fauske819 m2

10.01.202214:42 Martin Tjærandsen
Verditakst
8 900 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1984
Tomteareal
2 151 m2 eiet tomt
Bruttoareal
819 m2

Adresse

Follaveien 39, 8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 158, 207, 586, 911 og 1500 i Fauske kommune

Fasiliteter

Forretningsgård med næringsutleie i 1. etg. og kjeller. Leilighet og hybel i 2. og 3. etg.

Beliggenhet

Fauske sentrum, like ved E 6 ut av sentrum nordover. Ligger i krysset E 6 og Kirkeveien.

Nærområdet

Div. butikker i området. Ligger i mellom sentrum og Søbbesva / Krokstadmyra Handelspark med kjøpesenter, Rema 1000, Byggmakker, med flere. Div. lastebil og logistikk-selskaper i området. Søbbesva er et mer industriretter område med div. proffbutikker og nye bakeriet til Coop Nordland/Goman.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1960, tilbygg i 1984, modernisert i 1997 og 2017

Bygninger og byggemåte

Se takst.

Eiendommens historie

Tidligere dagligvarebutikk og tannklinikk.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: ca. 819 kvm, Grunnflate: 435 kvm


U. Etasje: ca. 235 kvm. Div. lager, vaskerom, ventilasjonsrom, løfterampe.

1. Etasje: ca. 435 kvm. Butkk, kontorer, møte- og spiserom, toaletter, lager.

2.Etasje: ca. 115 kvm. Leilighet med sture, kjøkken, bad/toalett, ca. 110 kvm. Takterasse. Trapperom.

3.Etasje: ca. 34 kvm. Hybelleilighet.

Utstyr

Ventilasjon til butikkarealet. Varmepumper.

Standard

Grei standard ut i fra alder og slitasje i butikklokalene og kjeller. Boligdelen er forholdsvis nylig oppusset og har god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med varmegjenvinner.

Parkering / Garasje

Meget god parkering på egen eiendom. Oppmålte plasser. Adkomst fra Kirkeveien.

Ledig

Alt utleid.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 151 kvm, Eierform: Eiet tomt

I tomten er det en teig på ca. 791 som skal tilføyes eiendommen.

Tomt og hage

Opparbeidet og asfaltert tomt. Avgjerdet ut i mot E 6 med autovern.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

Det er eiendomsselskapet Chris Garstad AS, org. nr. 876 539 802, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen

Takstdato : 30.08.2021

Markedsverdi : 8 900 000,-

Takst fås hos megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Leieinntekter

1. etg. og kjeller er leid ut til Galvano Kompetanse AS som bruker det til bruktbutikk. Leieavtalen løper til juli 2023 og leietaker har opsjon på ytterligere 3 år. Leieinntekt 2021 på ca. kr. 557.664 eks. mva. Det inkluderer opp til kr. 40.000 i strøm. Boligene er leid ut til Fauske Eiendom KF, hvor leiligheten løper leieavtalen frem til 31. januar 2022, og leietaker har opsjon på ytterligere 2 år. Hybel-leiligheten er utleid til 30. april 2022 med opsjon på ytterligere 2 år. Leiligheter har kr. 273.000 pr. år i leieinntekt. Totale leieinntekter 2021 ca. kr. 830.000,- pr. år eks. mva.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1841103158