Hotelltomt Reineholmen, Ballstad, Lofoten.

Ballstadlandet 70, Lofoten., 8373 Ballstad25 000 000,-

01.06.202214:21 Martin Tjærandsen
Prisantydning
25 000 000,-
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
2 601 m2 eiet tomt

Adresse

Ballstadlandet 70, Lofoten, 8373 Ballstad.

Matrikkel

Gnr. 11 bnr. 179 i Vestvågøy kommune.

Fasiliteter

Spektakulær hotell-tomt klargjort for bygging på egen holme. Tomten leveres klargjort og opparbeidet med vei, vann og avløp og energi. Solid brygge rundt holmen og på adkomsten til holmen. Småbåtanlegg i tilknytning til holmen er lagt ut. Mulighet for egen flytebrygge langs hotell-kaia.

Beliggenhet

Tomten er beliggende på en holme hvor det tidligere har vært fiskebruk. Eiendommen ligget på vakre Ballstad som er på sørsiden av Lofoten, ut mot Vestfjorden.

Nærområdet

Ballstad er et fiskevær og et tettsted i Vestvågøy kommune i Lofoten i Nordland. Tettstedet har 1 142 innbyggere i januar 2020, og ligger på sydspissen av Vestvågøya ytterst ut mot Vestfjorden. Navnet kommer visstnok fra det norrøne mannsnavnet Baldrekr. Fiskeværet er skjermet mot storhavet av store og små øyer. Ballstad ligger ca. 6 km fra Gravdal og ca. 11 km fra Leknes, hvor flyplassen ligger.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er klar for bebyggelse. Det må søkes om rammetillatelse for bygget som tenkes bygd. Tomten leveres ferdig komprimert, avrette fylling med ca. høyde med kai. Kai rundt holmen bygges ferdig. Planlagt ferdigstillelse grunnarbeid og kai, i løpet av første kvartal 2022.

På nabotomten bygges det leilighetsbygg med forventet oppstart mars april 2022, med en antatt byggetid på ca. 15 -16 mnd.

Eiendommens historie

Tidligere fiskebruk på holmen.

Arealer og fordeling per etasje


Fra vedtatt reguleringsplan og bestemmelser er gjelder følgende:


§ 3.2 Næring og tjenesteyting (BKB2)

1. Maksimal tomteutnytting er BYA = 70%.

2. Maksimal mønehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng og inntil 4 etasjer med

loftsetasje. Maksimal gesimshøyde er 12,5m over gjennomsnittlig planert terreng.

3. Bygninger skal ha saltak som hovedtakform og maksimalt 45° takvinkel. Det tillates eventuelt

kombinasjoner med andre takformer, forutsatt at de inngår som en del av den arkitektoniske

helheten.

4. Det tillates arker på tak. Maksimal gesimshøyde for disse er 17,5m over gjennomsnittlig planert

terreng. Arker kan ikke utgjøre mer enn 55% av takflatens mønelengde.

5. Bygningene skal som hovedregel ha møneretning parallelt med kaikanten.

6. Arealer på bakkeplan skal i hovedsak forbeholdes publikumsfunksjoner. Arealet kan benyttes til

blandet formål som; forretning (småskala butikker, kiosker o.l.), servering, tjenesteyting,

funksjoner knyttet til overnatting og service. Overnatting tillates ikke på bakkeplan.

7. Fra og med 2. etg kan det etableres funksjoner som overnatting, tjenesteyting og kontor samt

funksjoner som hører naturlig sammen med dette.

8. Rom med støyfølsom bruk kan ikke ha fasade som er utsatt for støynivå over 55db uten at det blir

gjennomført støytiltak og sikret tilfredsstillende ventilasjon.

9. Det skal etableres søppelhåndtering innenfor området, som kan benyttes av områdene BKB1 og

BKB2. Det må tilrettelegges for adkomst for renovasjonsbil. Løsning for søppelhåndtering skal

plasseres tilbaketrukket/skjermet slik at det er lite synlig fra hovedveier og inngangssoner.

10. Det skal etableres kai langs hele sjøkanten og denne skal være åpen for allmenheten.

11. Det tillates etablering av flytebrygge innenfor dette området.


Komplett reguleringsplan med bestemmelser fås hos megler eller kan lastes ned fra annonse på Finn.no.


Tomten er ca. 2.601 kvm og med 70 % utnyttelse gir det en BYA på 1.820 kvm. Med en gesimshøyde på 12,5 m og 17,5 m mønehøyde, ca. 4,5 etasje gir det et bygningsmessig volum på ca. 8.200 kvm. Det tillates arker som kan gi en god utnyttelse av øverste etasje.


Litt avhengig av hotell-konsept antas det at det kan bygges 50-70 rom, kanskje opp imot 100 rom. Igjen avhengig av konsept, og type rom som bygges.


Det er laget et mulighetsstudie i f. m. utarbeidet reguleringsplan, som viser forskjellige løsninger for type hotell. KAn fås hos megler.

Utstyr

Det blir satt opp trafo kiosk på nabo tomt til hotell-tomten og tomme strømrør legges frem til hotell-tomten, men tilkobling fra trafo må bestilles/bekostes av fremtidig hotell eier/ tomte eier.

Parkering / Garasje

Parkering på eget parkeringsareal. Se plankart og bestemmelser. Utdrag: § 4.5 Parkeringsplass

1. SPA1 og SPA2 er felles parkeringsplass for BKB1, BKB2, B1, BAA og småbåthavn.

2. Parkeringsplasser på BAA kan benyttes av B1, BKB1 og BKB2.

B1 har egen parkeringsplass inne på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 601 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig veg og avløp. Det legges inn VA-rør 160 mm inn i tomten.

Reguleringsplan

Få detaljert plan hos megler.

Prisantydning

25 000 000,-

Selger forbeholder seg retten til å selge enten eiendommen/tomten som ordinær eiendomsoverdragelse eller å fisjonere eiendommen ut i et eget selskap som eier tomten. Selger er i gang med å fisjonere tomten ut i et eget selskap. Det er vil da være 100 % av aksjene i dette selskapet som selges. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Dersom det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Dersom eiendommen overdras vil det tilkomme 2,5 % dokumentavgift på Eiendomsverdien. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Selskapet vil ha. ca. kr. 2,5 mill. i mva som man kan få fradrag for under gitte betingelser. Utkast til aksjekjøpspris får hos megler.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Dersom det er aksjene i det utfisjonerte eiendomsselskapet som selges vil følgende regler gjelde:


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Generelt for begge alternativer:


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

25 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
625 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 25 000 000,-))
--------------------------------------------------------
626 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
25 626 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186011179