Kommer for salg - Forretningsgård i 2 etasjer og kjeller - Parkering.

Storgata 59 A, 8200 Fauske

29.11.202114:52 Frode Andresen
Type lokale
Forretning
Eieform
Selveier
Byggeår
1969
Kommunale avgifter
8 267,-

Adresse

Storgata 59 A

8200 Fauske

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 881/410 i Fauske kommune

Fasiliteter

Gården som er oppført i 1969, har inngang fra fortau i Storgata. Butikklokalet i første etasje, samt kjeller har direkte tilgang fra baksiden av bygget. Andre etasje er utleid til tannlegekontor. God profilering mot Storgata gjør butikklokalene attraktivte, med gode eksponeringsmuligheter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i storgata som er en sentral handlegate, med en en årlig døgntrafikk på i overkant av ca. 10 000 biler. Fauske er en naturlig handleplass for folk fra Bodø som passerer igjennom Fauske på tur til hytter i Sulitjelma, Saltfjellet, Junkerdal og Sverige. Lett tilgjengelig eiendom for ansatte og besøkende.

Nærområdet

Eiendommen ligger meget gunstig til i det mest sentrale forretningsomårde i Fauske sentrum. Området er stort sett bebygget med tilsvarende bygg, som nyttes til forretningsdrift.

Type, eierform og byggeår

Forretning Selveier

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Ca. 285 kvm


Kjeller: Lager/arkiv lokaler, wc og tilfluksrom.

1.Etasje: Butikklokale og wc-rom

2.Etasje:Tannlegekontorer, wc-rom, resepsjonsområde, og spiserom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt eller offentlig parkering

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig

Prisantydning

Det er 100 % av aksjene i EHG Bygg AS som selges. Bud gis på Eiendomsverdien, og endelig pris på aksjene vil bli justert på overtagelsestidspunktet med tall fra selskapets balanse. Ved kjøp av aksjene vil det ikke påløpe dokumentavgift etter gjeldende regler.

Kommunale avgifter

Kr. 8 267 pr. år Eiendomskatt gnr. 103 bnr. 410

Leieinntekter


Kjeller: Ledig lokale

1. Etasje: Ledig lokale fom. august 2022.

2. Etasje: Tannlege Rune Larsen bto. leieinntekter fra 1/1-22 kr 120 000,- eks.mva.  pr. år. Kontrakt løper til 08/31.

Bredbånd

Ja

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Prospekt er under utarbeidelse.

Budgivning

lle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.


-Det er 100% av aksjene i selskapet EHG Bygg AS som selges. Kjøper må selv ha bergnet ulempe ved tapte avskrivninger, og det gis kun avregning mot gjeld og innskudd til fordringer. Aksjeprisen tar utgangspunkt i eiendomsverdien, som det inngis bud på, og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse. Se forslag til aksjepris.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser er hentet fra verdivurdering på eiendommen.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1841103881