Kontor, industri/verksted og butikk - Tilleggstomt - God parkeringsdekning - Produksjonslokale.

Tjeldberget 4, 8012 Bodø3 514 m235 000 000,-

30.11.202107:53 Frode Andresen
Prisantydning
35 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1983
Tomteareal
3 125 m2 eiet tomt
Bruttoareal
3 514 m2

Adresse

Tjeldberget 4

8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 3424 snr. 1 Gnr 138: Bnr 3424 (snr: 6), bnr 3424 (snr: 4), bnr 3424 (snr: 7), bnr 3424 (snr: 3), bnr 3424 (snr: 2), bnr 3424. Gnr.138 bnr. 4778

Fasiliteter

Bygningen omhandler kontor, butikk og produksjonslokaler. God parkeringsdekning ved bygget på øversiden og nedsiden. Romslig takterrasse i 3 etasje. Bygningen fremstår som funksjonell og betraktes som normal attraktiv og har god beliggenhet, relatert til nærområdet.  Mulighet for profilering av de virksomheter som befinner seg i bygget er god, og hvor adkomst til de er funksjonell.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom beliggende i Rønvika. Nærområdet bestående i hovedsak av variert næringsformål og boliger. Enkel adkomst til eiendommen direkte fra kommunalt asfaltert veiareal. (Tjeldberget og Teglverksveien). Kort avstand til offentlig transport og kommunikasjon.

Nærområdet

Nærområdet  omhandler kontorbygg, butikk, lager og boliger.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg, oppført i 1983.

Bygninger og byggemåte

Bygning tilpasset kontor, verksted, lager og butikkdrift. Bygningen virker å være funksjonell til dette formål. Normalt med parkering utenfor lokalene. Det er et utvendig kaldlager i 2 etasje.

Eiendommens historie

Ferdigattest Tjeldberget 4 datert 26.06.1990.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 3 514 kvm

1.Etasje (932 bta.kvm): Butikk, kontorer, lager, teknisk rom, trapp og heis, garderobe, wc , traforom.

2.Etasje (924 bta.kvm): Verksted, kontorer og lager - Egen adkomst via port/dør, trapp og heis, garderobe og wc-rom.

3.Etasje (780 bta.kvm): Kontorer, møterom og spiserom, trapp og heis, wc-rom.

4 Etasje (386 bta.kvm): Kontorer, møterom og spiserom, trapp og heis, wc-rom.

4 Etasje seksjon 5 (394 bta.kvm): Kontorer, møterom, spiserom, trapp og heis, wc-rom.

5.Etasje (98 bta.kvm): Ventilasjonsrom og trapperom.


Arealer her hentet fra verditakst datert 24.11.2021.


Det er utgang til felles takterrasse i 3 etasje med adkomst via trapperom.

Standard

Gjennomgående god standard. Kontordelene har systeminnredning med glassfelt. Lyst og trivelig.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ventilasjon med varmegjenvinner.

Parkering / Garasje

Tomten som er terrassert er opparbeidet, beplantet og asfaltert i adkomst og parkeringssoner. Asfalterte felles parkeringsplasser foran bygningen, eget parkeringsområde nedenfor bygningen. Det er parkering ved bygget både på øversiden og nedsiden, totalt for disse seksjonene er det 39 P-plasser og i tillegg plass på nabotomt for parkering

Ledig

Det er ledige kontorarealer i 3. og 4 etg.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 599 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Tilleggstomt på ca. 526 kvm.  Gnr. 138 bnr. 4774. hvor Enhet AS eier 50%.

Tomt og hage

Beskrevne tomteareal består av Gnr 138 Bnr 3424 som er på 2599,1 m2 ihht. opplysninger fra infoland- Bodø kommune. Tomten som er terrassert er opparbeidet, beplantet og asfaltert i adkomst og parkeringssoner.

Asfalterte felles parkeringsplasser foran bygningen, eget parkeringsområde nedenfor bygningen på Bnr. 4774. Tomten er regulert til næringsformål.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Regulert til næring. Reguleringsplan kan fås ved henvendelse til NM.

Takst / tilstandsrapport

Takstdokument datert 24.11.2021  utarbeidet av Ingeniør Kenn Charles Arntsen.

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt for 2020 betalt  kr  157 724,-

Vannavgift vanligvis pr år 6 000kr

Renovasjon betales av leietakere over drift.

Leieinntekter

Kr 2 151 800,- bto. pr. år. inkludert felleskostnader.

1. etg.: Leieinntekter pr. år kr 918 052,- eks. mva. Utløper 12/26.

2. etg.: Leieinnnetker pr. år kr 1 207 500,- eks mva. Utløper 12/26.

3. etg.: Ledig.

4. etg.: Leieinntekter pr. år kr 49 500,- eks. mva. Utløper 12/22.

4. etg.: Leieinntekter pr. år kr 87 000,- Utløper 12/22.

5. etg.: Ledig.


Kopi av leiekontrakter kan fås ved henvendelse til NM.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Hentet fra verditakst datert 19.11.2021.

Andre opplysninger

Selger kan inngå leiekontrakt på 5 års leie av 1 og 2 etasje.

Deler av 4 etg. er utleid

Takst seksjon nr. 5 foreligger.  Ta kontakt med NM for kopi av rapporten.

Det foreligger sameievedtekter.

Salget omfatter: Gnr 138: Bnr 3424 (snr: 6), bnr 3424 (snr: 4), bnr 3424 (snr: 7), bnr 3424 (snr: 3), bnr 3424 (snr: 2), bnr 3424 (snr: 1), bnr 3970.

Enhet AS har opsjon på kjøp av selveier seksjon nr. 5 til avtalt pris NOK 4,2 mill. Kjøper av Enhet AS har muligheten til å benytte seg av kjøpsopsjon.

Vannmåler med elektronisk avvlesning.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.


- Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.


-Det er 100% av aksjene i selskapet Enhet AS som selges.  Aksjeprisen tar utgangspunkt i eiendomsverdien, som det inngis bud på, og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse. Se forslag til aksjepris.

Overtagelse

Etter nærmere avtale med eier.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest Tjeldberget 4 datert 26.06.1990.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser er hentet fra taksten på eiendommen.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

35 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
875 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 35 000 000,-))
--------------------------------------------------------
876 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
35 876 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383424