Løding Vestre tomt - flere parseller bolig/næring.

Løding Vestre., 8050 Tverlandet248 499 m215 900 000,-

Prisantydning
15 900 000,-
Verditakst
16 000 000,-
Eieform
Selveier
Tomteareal
248 499 m2 eiet tomt
Bruttoareal
248 499 m2

Adresse

Løding Vestre. 8050 Tverlandet

Matrikkel

Gnr. 70 bnr. 7 i Bodø kommune

Fasiliteter

Stor tomt på Tverlandet. Flere parseller. Parsellene er regulert til noe næring og noe bolig og noe LNF.

Beliggenhet

De største parsellene ligger i området ved rundkjøring/krysset med Bodøveien, rv. 80 og Salstraumveien, fv. 17, den ene boligparsellen ligger i krysset mot Høgåsen, og næringsparsellen ligger ved siden av tidl. M3 Anleggs steinbrudd og opp imot Tuva.

Nærområdet

Tverlandet er et bydelssenter ca. 15 km fra Bodø sentrum. Tverlandet passeres når man skal mot Fauske og E6 nord/sør eller sørover Kystriksveien mot Beiarn/Misvær, Gildeskål og Meløy og videre sørover. Tverlandet har eget togstopp for Nordlandsbanen.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 248 499 kvm, Grunnflate: 248 499 kvm


Tomten er totalt på ca. 248 dekar. Arealet er ikke kontrollmål og flere av parsellene er ikke oppmålt digitalt med GPS så noe feilmargin vil det være. Mål og dekar sette lik 1000 kvm.


Tomten består av flere parseller;


Teig 1. Sjurnakken mellom Småfjellan og Vågnakken, ca. 75 dekar.


Teig 2. Tuva, på sørøst siden av tidl. M3 Anleggs steinbrudd ca. 130 dekar, hvorav ca. 32,5 dekar er avsatt til næringsformål.


Teig 3. Nordvest for Høgåsen, i rundkjøringen/kysset Bodøveien og Saltstraumveien, ca. 25,7 dekar.


Teig 4. Parsell øst for Jernbanen, langs banen, ca. 6,1 dekar. Innmarksbeite.


Teig 5-6. Det er to små teiger i Ørntuva som er en del av vei til boliger, totalt på ca. 300 m2.


Teig 7. Teig mellom Ørntuva og Tverlandsveien. nært krysset ved Esso, ca. 4 dekar.


Teig 8. Parsell vest for Bodøveien, langs elva mellom Fjæreveien - Ørntuva. Nye Coop-senteret på andre siden av Bodøveien, ca. 8,3 dekar.


Uregistrert jordsameie i Sjøhaugen, ved sjøen, ca. 6,3 dekar.


Se ellers beskrivelse i takst.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 248 499 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Det foreligger avtaler om adkomst til teig 2 og 3. For sistnevnte antas det at ved byggesøknad som medfører økt trafikk ikke får benytte adkomst fra Bodøveien. Må avklares med Statens Vegvesen/Bodø kommune. Se eget svar fra Statens Vegvesen. Fås hos megler.

Vei, vann og avløp

For teig 2 og 3 er det planlagt VA langs Bodøveien fra området ved Rema 1000. Se beskrivelse i takst.

Reguleringsplan

Fås hos megler. Ulike bestemmelser for parsellene. Se beskrivelse i takst.

Prisantydning

15 900 000,-

Det er eiendomsselskapet Tverlandet Næringsutvikling AS, org. nr. 995 738 422, som selges. 100 % av aksjene i selskapet. Bud avgis på Eiendomsverdien som vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet. Da det er aksjer som kjøpes vil det ikke tilkomme dokumentavgift. Kjøper overtar også de skattemessige saldoverdiene i selskapet, og evt. kompensasjon for mindre avskrivninger er satt til 8 % av differansen mellom Eiendomsverdi og skattemessig saldoverdi kompensert for markedsverdi tomt. Tomteverdi settes til antatt markedsverdi. Se utkast til aksjekjøpspris. NB. Siden det ikke er avskrivninger på tomt, regnskaps- og skattemessig, dvs. ingen kompensasjon.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 16 000 000,-

Utfyllende beskrivelse av tomt, enkeltteiger og gjeldende reguleringsbestemmelser.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra kommunal kartportal.

Andre opplysninger

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.


Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

15 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
397 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 900 000,-))
--------------------------------------------------------
398 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
16 298 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804707