Kommer for salg - Attraktiv utviklingstomt på drøye 12000 kvm under fradeling i Fauske.

Kirkeveien 17, og Farvikveien 4, 8200 Fauske12 000 000,-

Prisantydning
12 000 000,-
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
12 000 m2 eiet tomt

Adresse

Kirkeveien 17

9000

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 1342 i Fauske kommune

Fasiliteter

Eiendommen ligger svært sentralt og attraktivt til, ca 2 km øst for Fauske sentrum. Området rundt eiendommen er utbygd med eneboliger, skole og næring. Det planlegges etablert boligbebyggelse, eventuelt kombinasjon med næring/forretning på bakkeplan. Nødvendig infrastrukur ifm. tiltaket vil være en del av planen. Areal som skal selges er ønsket til boligformål, og etablering av forretningsareal som kan passe til området.  Det er aktuelt med leiligheter i lavblokk, og eller småhus som for eksempel rekkehus.

Beliggenhet

Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80. Fauske har jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal for omlasting mellom tog og bil. Det aktuelle området preges av boligbebyggelse i sørvest. I hovedsak består denne av eneboliger og rekkehus med romslige tomter. Dette med unntak av Kirkeveien 13, hvor to boligblokker á tre etasjer nylig er oppført, samt Kirkeveien 15 som er et næringsbygg. Nordøst for planområdet ligger Fauske stadion og Vestmyra skolesenter. På sørøstsiden av Kirkeveien ligger kirkegården tilhørende Fauske kirke. Omsluttet av planområdet er Galvanos industribygg i en til to etasjer.

Nærområdet

Mange aktiviteter i umiddelbar nærhet av skolen. Idrettshall, SKS-arena og Klungsetmarka er nærmeste naboer.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 12 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen ligger i dag på forskjellige bruksnummer. Fradeling av tomtene er under arbeid via Bodø og Fauske Kommune. Hele området vil etter fradeling få et gnr/bnr på totalt knappe 12 000 kvm. Endelig fradelt areal kan avvike noe.

Tomt og hage

Planområdet er tilnærmet flatt. Deler av planområdet er opparbeidet med plen, trær og busker. For øvrig er det i hovedsak asfalt- eller grusdekke, samt noe skog/trær. I bakkant av industriområdet synker terrenget noe ned i Farvikdalen


Galvano TIA skal rive noe av eksisterende bygningsmasse. Ikke klarlagt enda.

Vei, vann og avløp

Vei

Eiendommen har pr. i dag adkomst fra Kirkeveien. Vei inn til industriområdet planlegges flyttet fra Kirkeveien til bakkant av industriområdet fra Farvikveien.


Eksisterende situasjon:

Det er ingen kommunal vannforsyning på eiendommen. Nærmeste tilknytning er en Ø225mm PVC-ledning i enden av Lundefuglvegen i sør, en Ø225mm PVC-ledning i krysset Ringvegen-Ørnevegen, og en Ø315mm øst for planområdet. Ø315-ledningen strekker seg pr. i dag til krysset Dramsvegen/Styrmannsvegen.


Avløp:

Det eksisterer per i dag ikke kommunale spillvannsledninger i nærheten av planområdet.

Reguleringsplan

Berørte arealer innenfor planavgrensningen inngår i:

  • Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter (områderegulering), planidentifikasjon 2004002.
  • Kirkeveien, plan ID 2004005
  • Fauske fotbhallhall - Farvikdalen, plan ID 2007001


Reguleringsforslag:

Det er fremmet forslag til regulering av eiendommen. Reguleringsplanen har planID 1906. Etter planen vil deler av eiendommene reguleres til Forretning/Kontor/Industri (1811) i henhold til Kommuneplanens arealdel. Område for boligutvikling som fremgår av arealdelen er ikke tatt med i reguleringsforslaget.


Selger av eiendommen har en pågående dialog med kommunen og det ligger et betydelig reguleringsarbeidet til grunn før salget.


Varsel om detaljeregulering med konsekvensutredning er kunngjort 16.04.2021. Tilknyttede dokumenter finner du her:  https://hrprosjekt.no/kunngjoringer/

Prisantydning

12 000 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Andre opplysninger

Areal som skal selges er ønsket regulert til boligformål, samt muligheter for å etablere dagligvare eller annet forretningsareal som kan passe til området.

-Det må legges ny stikkledning for avløp fra tomta til avløpsledning ved Farvikbekken

- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.  Miljøvaktas sluttrapport for oppryddingen som vil være dokumentasjon på forurensingssituasjonen.  Eiendommen kommer til å ha restforurensning.


- Eiendommen er ikke taksert i forbindelse med salgs oppdrag.

- Tomta ligger delvis innenfor kvikkleiresonde  «1653 Farvikbekken Sør». Foreliggende notat datert 10.12.2021 omhandler vurdering av områdestabilitet. 

- Prospekt er under utarbeidelse

- Bodø Kommune skal verifisere endelig planavgrensning, samt endelig detaljering av plankartet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Martin Tjærandsen90 10 10 34

Visninger

Kostnader

12 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
300 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 000 000,-))
--------------------------------------------------------
301 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
12 301 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031342