Stor boligtomt for utvikling.

Vollvikrabben - Skjåholmveien, 8150 Ørnes2 790 000,-

Prisantydning
2 790 000,-
Verditakst
2 900 000,-
Eieform
Selveier
Tomteareal
20 000 m2 eiet tomt

Adresse

Vollvikrabben - Skjåholmveien 8150 Ørnes

Matrikkel

Gnr. 54 bnr. 3 i Meløy kommune

Fasiliteter

Tomt til boligformål med flott utsikt. Gode solforhold. Delvis klargjort med vann og avløp.

Beliggenhet

Tomten ligger i etablert boligområde ca. 3,5 km fra Ørnes sentrum. Avkjøring fra Kystriksveien, rv. 17 og ned Hamnhaugveien og langs Skjåholmveien.

Nærområdet

Tomtene ligger flott til sør for Skjåholmen og Skjåholmsundet med utsikt over innseilingen til Ørnes av bl. a. Hurtigruta og hurtigbåtene. Området er regulert til bolig- og fritidsbebyggelse med lekeplass, naust og småbåtanlegg samt avsatt område for teknisk infrastruktur.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Parkering / Garasje

Carport/garasje inntil 51 m2 (dobbel garasje med bod).

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 20 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er ca. 20 mål inkl. friareal etter salg av tre boligtomter. Areal som kan bebygges er ca. 12-13 mål. En kjøper kan vurdere en reguleringsendring for evt. å øke bebyggelig areal. Må undersøkes nærmere med kommunen.

Tomt og hage

Arealet innenfor reguleringsgrensene skal benyttes i henhold til § 12-5 i PBL. til følgende formål slik:

- Boligbebyggelse, B1 - B9

- Fritidsbebyggelse, naust, N1-N2

- Energianlegg trafokiosk, E

- Småbåtanlegg i sjø, BSB1 BSB3

- Lekeplass, L1-L4


Fra planbeskrivelse:

"Planområdet ligger i nordvestvendt skråning med utsikt mot Sjåholmen og sjøen. Terrenget er bratt, med et gjennomsnittlig

fall på ca. 1:5. Området består av grønn mark og en del eksisterende vegetasjon. Ned mot sjøen ligger det noen eksisterende

naust. Det er også skilt ut tomter til ytterligere naust/ båtplasser. Det er opparbeidet en gruset vei til nausttomtene."

Planområdet består av 9 tomtefelt; B1 - B9.

Fra selger er det opplyst at tomtefelt B4, B5 og B8 er klargjort med vei og fremlegg av vann og avløp. Videre at Meløy

kommune i samarbeid med tidligere tomteeier har fullført etablering/ferdigstillelse av pumpekum for avløp. Øvrig felt er ikke

utbygd med infrastruktur som vei, vann , avløp m.m.

Tomtefelt B9 er allerede solgt med 3 tomter hvor 2 av disse er bebygget.

Arealutnytting

"Fastsetting utnyttingsgraden er definert som BYA, dvs. som utbygd areal delt på tomten sin storleik. Vi viser her til

Miljøverndepartementet sin rettleier Grad av utnytting, jf også Norsk Standard NS 3940: 2012. Maks utnytting er i samsvar

med den utnyttinga som normalt vert sett som grense for at bustadområdet skal oppleves som et småhusområde.

B - område: maksimum 40 %


Boligfeltet er betegnet som områdene B1 - B9 med et samlet areal på 12,68 daa med gjeldende reguleringsplan.

I henhold til rekkefølgebestemmelsene kan feltet utbygges trinnvis med kommunaltekniske anlegg tilhørende delfelt. Det vises forøvrig til Reguleringsbestemmelser planid 1837_2010005.

Gjenstående og klargjorte felter består av B4, B5 og B8 hvor reguleringsplanen beskriver 10 boliger fordelt på disse feltene. Disse bygges ut først i h. t. rekkefølgebestemmelsene.

De øvrige feltene som består av B1, B2, B3, B6 og B7 har beskrevet 16 boliger.

Disse feltene er ikke klargjort med teknisk infrastruktur.

Vei, vann og avløp

Se over under Tomt og hage. I følge opplysninger er pumpestasjon ferdig bygget for hele feltet.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Planidentifikasjon 2012005, Plantype Kommunedelplan, Planstatus Planforslag, Plannavn Ørnes

Prisantydning

2 790 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Trygve Hvassing Takstdato : 18.09.2020 Markedsverdi : 2 900 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Snarest, etter avtale.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.


Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

2 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-))
--------------------------------------------------------
71 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 861 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1837543