Industribygg - Kjøreporter - Lasterampe - Kjølerom m.m

Rønvikfjæra 16, 8012 Bodø1 858 m247 200 000,-

Prisantydning
47 200 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2019
Tomteareal
3 806 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 858 m2

Adresse

Rønvikfjæra 16

8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4475 i Bodø kommune. Tomten er under fradeling.

Fasiliteter

Industribygget har fleksible lokaler tidligere brukt til fiskeforedling. Bygget har strategisk beliggenhet, med kort vei til Bodø Sentrum, enkel adkomst, og god parkeringsdekning. Produksjon/lager lokalene har god takhøyde, flere større kjøreporter og rampe til kjølerom. Kjølerom på Ca. 300 kvm har skyve reoler som kan demonteres ved behov. Gode lys- og solforhold, samt god parkeringsdekning. Det er aksjene i utfisjonert selskap, som eier 100% av Rønvikfjæra 16 som selges.

Beliggenhet

Eiendommene ligger strategisk plassert på Rønvikleira. Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorbygg. Rønvikleira er et dynamisk område med blandet næringsvirksomhet, og er under stadig utvikling.  Jernbane, kaianlegg og transportrelatert virksomhet i nær tilknytning.

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig transportrelatert virksomhet i nær tilknytning. Rønvikleira er Bodø`s område for industri- og engros- og proffhandel. Båtforhandleren Buholmen Båt, Centrum Bil, Mekonomen verksted, Salten Salmon, REMA,  Tools, Vianor Dekk, Oras Nordland og Tess, Ramirent samt en del mindre firmaer er nærmeste naboer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg, oppført i 2019 .

Bygninger og byggemåte

Plassøpt betongfundament på leire/skjellsandgrunn. Bærekonstruksjon med yttervegger av stålplater med isolasjon, bygget som elementer. Yttertak av sarnafil.

Arealer og fordeling per etasje

RØNVIKFJÆRA 16:

Bruttoareal: Ca. 1858 kvm.

1.Etasje: Kjølerom, produksjonsrom, maskinrom, pallerom, garderober, wc-rom, dusj, lagerrom, kontorer, mottaksrom m.m.

2.Etasje: Teknisk rom, ventilasjonsrom/lager. Stor port direkte inn i rom på yttervegg.

Utstyr

Fri høyde inntil ca. 8,5 meter. For tegninger ta kontakt med NM.

Støpt gulv

Ventilasjon til produksjon og kontor og adm fløy.

Rampe

Slukrenne

Kjøreporter

Mye strøm kapasitet - Hovedinntak med flere fordelingstavler - 230V og 400V

Fett utskiller

Deler av bygget er sprinklet

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Tomtearealet er flat, opparbeidet/asfaltert til adkomstarealer og romslig parkeringsarealer.  Veiareal vil bli en del av fellesareal, med rett til bruk og felles plikt til drift og vedlikehold.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Ca. 3258 kvm inkludert tileggstomt på Ca. 548. Tilleggstomt er under fradeling fra gnr. 138 bnr. 4624. Tomten er flat, og ligger inntil sjøkanten.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, avløp og privat septik.

Reguleringsplan

Kontor, produksjon verksted/lager. Planbestemmelser med planid: 1280 fra 2013 kan fås ved hendendelse til NordMegler.

Prisantydning

Kr 47 200 000,-

Omkostninger ved transaksjonen

585,- (tingl.gebyr pantedokument).


Det er 100% av aksjene i utfisjonert selskap som skal selges. Aksjeprisen tar utgangspunkt i eiendomsverdien, som det gis bud på, og vil bli justert med tall fra selskapets balanse.

Takst / tilstandsrapport

Takst datert 24.05.2022

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt kr 21 626,- for 2022. Egen vannmåler forbruk kr 121,- 2021. Avløp  kr - 5997,- for 2021.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Jan Ove Edvardsen datert 25.04.2022.

Andre opplysninger

•Gjeldende regulering kontor/industri i gjeldende reguleringsplan vedtatt 20.06.2013. Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til NM

•Det skal fradeles ca. 1900 kvm fra gnr. 138 bnr. 4475. Areal kan avvike etter endelig oppmåling.

•Reoler i kjølerom eies av Nordea Finans. Ny eier/leietaker kan avgi bud , og overta reolene til redusert pris.

•Det er ikke foretatt energimerking av bygget.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i utfisjonert selskap som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest Rønvikfjæra 16 datert 18.11.2019.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

47 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
47 200 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384475