Tverlandet - Utviklingseiendom på drøye 7000 kvm.

Bodøveien - Tomt Tverlandet, 8050 Tverlandet8 600 000,-

Prisantydning
8 600 000,-
Eieform
Selveier
Byggeår
1960
Tomteareal
7 195 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
11 190,-

Adresse

Bodøveien

8050 Tverlandet

Matrikkel

Gnr. 70 bnr. 115 i Bodø kommune

Fasiliteter

Eiendommen ligger sentralt og attraktivt til, ca. 500 nord for Tverlandet bydelssenter. I hovedsak, benyttes eiendommen i dag til lagring og parkeringsplass. Tomten er ifølge Kommuneplan for Tverlandet, satt av til mulig fremtidig boligbebyggelse.  Tilhørende lager bygg på ca 770m²,  trolig oppført først på 60 tallet.

Beliggenhet

Tverlandet er et tettsted i Bodø Kommune. Tettstedet ligger ca. 19 km utenfor Bodø sentrum. Tverlandet sentrum har bla.  lege, dagligvarebutikker, barnehage og skole til og med ungdomstrinnet.  Eiendommen med avkjøring fra RV 80,  ligger sentralt og attraktivt til på Tverlandet ca. 500 m fra Tverlandet bydelssenter. Det aktuelle området preges av boligbebyggelse mot vest.

Nærområdet

God tilgang til friluftsområder i marka, samt godt utbygd turløypenett.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier. Bygget oppført ca. 1960, og tidligere vært brukt av forsvaret til lager.

Bygninger og byggemåte

Bygget er oppført med støpt betongplate bindingsverk av tre og stål. Byggat har stålpater på tak og vegger, med porter i bakkanten av bygget. Bygget bærer preg av manglende vedlikehold over tid og det må påregnes store kostnader på bygget for å tilfredstille dagens standard.

Eiendommens historie

Lagerhall Ca. 777 kvm BRA.

Arealer og fordeling per etasje

BTA: Ca. 770 kvm

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 195 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Det er ikke etablert vann eller avløp inn på tomten dette må tas opp med byplankontoret.

Reguleringsplan

Tomten er i dag regulert under Kommunedelplan for Tverlandet tettsted 2013-2025.

Tomten er i denne planen satt av til mulig fremtidig boligbebyggelse i plankartet som B15.

Prisantydning

Prisantydning: 8 600 000,-


Det er 100% av aksjene i selskapet i Nye Haugmo AS som selges. Aksjeprisen tar utgangspunkt i eiendomsverdien, som det gis bud på, og vil bli justert med tall fra selskapets balanse. Ved kjøp av aksjer vil det ikke påløpe dokumentavgift etter gjeldende regler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Langstranda 4 AS / Jan Ove Edvardsen

Takstdato : 12.05.2020

Kommunale avgifter

Kr. 11 190 pr. år

Eiendomsskatt på eiendommen inneværende år.Det er ikke etablert vann eller avløp inn på tomten dette må tas opp med byplankontoret. Renovasjon kr 3041,- minstegebyr for 2022.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst  v/Jan Ove Edvardsen datert 12.05.2020.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er 100% av aksjene i selskapet Nye Haugmo AS som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse. Det vil ikke bli gitt fradrag for latent skatt / tapte avskrivninger, og budgiver bes ta       høyde for dette før eventuelt bud sendes inn


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

8 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
215 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 600 000,-))
--------------------------------------------------------
216 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 816 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180470115