Hunstad - Kun 1 lagerseksjon igjen - Kjøreport - Ferdigstillelse Q1 2024

Bodøveien - Lagerseksjoner, 8020 Bodø2 200 000,-

Prisantydning
2 200 000,-
Eieform
Selveier
Byggeår
2022
Tomteareal
4 778 m2 eiet tomt

Adresse

Bodøveien

8020 Bodø

Matrikkel

Gnr. 41 bnr. 1553 i Bodø kommune. Ved overtagelse vil seksjon få sitt eget gnr/bnr/snr.

Fasiliteter

27 selveierseksjoner fra Ca.72 kvm tenkt brukt til rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Fleksibel, isolert og frostfri lagerseksjon, ideell for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted og  lagerplass. Lagerseksjonen leveres med  blant annet, wc, oljeutskiller og stor elektrisk lakkert leddheiseport med fjernkontroll, opplegg for vann, avløp og fiber. "Lager for alle" prosjekter føres opp i løpet av 5-6 måneder.

Beliggenhet

Beskrevne prosjekt er beliggende sentralt på Hunstad, ca 9 km nord for Bodø sentrum. Mørkved bydel er et av de største boligområdene i kommunen. Området består av småhus bebyggelse og variert  næringvirksomhet som blandt annet CircleQ, Caranord, Hunstadsenteret, Jysk og Plantasjen. Nærhet til offentlig kommunikasjon, som buss og togstasjon. Området er i stor utvikling, og det er planlagt flere spennende prosjekter i nærområdet.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg eierseksjon

Bygninger og byggemåte

Taket har isolerte stålplater, veggene består av isolerte sandwich elementer og gulv er i støpt dekke, stålpolert og behandlet med støvbindende middel.

Led lys inne i hallene,  vanlige dobbel stikk 16 amper, 1 Stk 3 fase 16 amper pluss stikk for tilkobling av elektrisk port. Led lys over port. Eget sikringsskap med måler. Egen varmepumpe (5 KW)  for hver seksjon, alternativt elektrisk varmeovn. Fiber inn i bygget. Ekstra 3-fase stikk er tilvalg.

Bygget leveres med leddet elektrisk port, og LED grunnbelysning

I bygget er innnvending takhøyde ca 6.0 -  8,0 meter fri høyde.

Seksjonene selges uten mesanin. Uinnredet mesanin er tilvalg.

Toalett i 1. etasje med vask. Tilvalg for vaskekar i hallen med mulighet for tilkobling av vannslange.

Oljeutskiller og Aqu- Drain sluk i hver seksjon

Egen vannmåler.

Asfaltert uteområde.

Det vil være mulig med vindu som tilvalg i gavelvegg 2.etg mesanin - endeseksjoner.

Ingen ventilasjon i hallene er medtatt.

Eget sikringskap med utvidelsesmuligheter

Brannalarmanlegg

Varmepumpe montert til hver seksjon

Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonskilt ved innkjøring.


Se leveringsbeskrivelse i prospekt,

Arealer og fordeling per etasje

BRA: fra Ca. 70 kvm - 2200 kvm.

1.Etasje: Lager og wc.

2.Etasje: Messanin

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering foran egen seksjon ved opphold i seksjon. Uteområdet vil bli asfaltert og det vil være god plass til å kjøre rundt hele bygget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Ca. 4778 kvm. Tomten disponeres av seksjonseiere iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Vei, vann og avløp

Offentlig.


Det vil bli tilrettelagt for vann og avløp til hver seksjon. Utbygger besørger tilkobling hovedvann og avløp til bygget.


Det er antatt ikke renovasjonsplikt på eiendommen, men sameiet vil kunne etablere felles avfallsløsning med containere som da fordeles over felleskostnader.


Det vil bli en liten andel felleskostnader pr seksjon for drift av privat vei, lys privat vei, brøyting, samt privat pumpestasjon.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg med formål industri og lager. Reguleringsplan med bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning

2 200 000,-

Forsikring

Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv forsikre inventar o.l. i egen seksjon. Bygget er fullverdiforsikret av selger frem til opprettelse av sameie. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygning. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Kommunale avgifter

Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og kloakk. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Felleskostnader for seksjon stipuleres til ca kr 3-4000,-  pr år. Dette innbefatter felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel og forsikring.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Lager For Alle oppretter et Sameie når bygget er ferdig oppført. Sameiet består av personene/firma som eier seksjonene.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra plantegninger.

Andre opplysninger

Forskudd på 10% innbetales ved kontraktsinngåelse, resten før overtagelse av seksjon.


Prospekt er under utarbeidelse


Det skal fradeles ca. 270 kvm tomt fra gnr. 41 bnr. 1. Arealet inngår i det totale arealet beskrevet i salgsoppgaven. Det tas forbehold om godkjent fradeling av Bodø kommune.


Salg av kontraktsposisjon: Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.


Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.


Selger står fritt til å endre prisene på usolgte seksjoner uten varsel.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseks-joner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne.Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.

Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgs oppgaven. Utkast til vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen 10.02.2023 for byggetrinnet. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 70% forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er

inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

For næringsdrivende som skal benytte det ervervede lokalet i sin næringsvirksomhet, kan det inngås avtale om overføring av justeringsrett for MVA. Overføring av justeringsretten gir kjøper adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til det ervervedelokalet, dersom lokalet benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Fradragsføring kan skje med 1/10 av justeringsbeløpet per år i 10 år. Det inngås særskilt avtale om overføring av justeringsrett iht. de bestemmelser som gjelder, dersom vilkårene for dette er oppfylt. I prislisten angis kjøpesummen for seksjonen med merverdiavgift. Justeringsbeløpet, som det eventuelt kan kreves fradrag for, fremgår av justeringsoppstillingen som følger som vedlegg 1 til justeringsavtalen. Kjøper er selv ansvarlig for å vurdere om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift er oppfylt.


Hovedprinsippene er slik: a. Avtale om overdragelse av justeringsrett kan inngås med næringsdrivende, enten de er MVA-pliktige eller ikke på tidspunktet for overdragelsen (det kan ikke inngås avtale om rett til å justere med en privatperson). b. Kjøper kan kreve fradrag for 1/10 av MVA beløpet i justeringsoppstillingen per år, forutsatt at vilkårene for fradragsrett er oppfylt. c. Justeringsreglene kommer til anvendelse når det er etablert en kapitalvare. Et nyoppført bygg hvor anskaffelseskostnaden utgjør mer enn kr 400 000 eksklusiv mva utgjør en kapitalvare. Hele bygget anses normalt som én kapitalvare, selv om bygget består av flere seksjoner. Ved overføring av deler av bygget (en seksjon) kan justeringsretten overføres, selv om seksjonens verdi er lavere enn kr 400 000 ex mvaI justeringsoppstillingen (vedlegg 1 til justeringsavtalen -vedlegget ferdigstilles før overtakelse.) skal den enkeltes seksjons anskaffelseskostnad angis. Byggets totalkostnad må altså fordeles på hver enkelt seksjon. Anskaffelseskostnaden består både av kostnader til fysiske byggearbeider og kostnader til prosjektering, arkitekt og annen «myk infrastruktur». Kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon av fast eiendom omfattes ikke av justeringsbestemmelsene. Slike kostnader skal følgelig ikke med i justeringsoppstillingen Det er kjøpers ansvar å klargjøre hvor vidt eget foretak tilfredsstilt vilkårene for fradragsrett for MVA.

Budgivning

Alle bud på fastpris skal inngis skriftlig til NordMegler.

Overtagelse

.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
2 200 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804411553