Rækøyveien 12 - Tidligere skolebygning i sentrum av Kabelvåg.

Rækøyveien 12, 8310 Kabelvåg1 735 m28 000 000,-

Prisantydning
8 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1954
Tomteareal
5 234 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 735 m2
Kommunale avgifter
65 732,-

Adresse

Rækøyveien 12

8310 Kabelvåg

Matrikkel

Gnr. 13 bnr. 5  (fnr. 431) bnr. 221 i Vågan kommune

Fasiliteter

Tidligere skole beliggende i Kabelvåg. Eiendommene ligger i blandet bolig-/næringsbebyggelse ca. 100 m fra torvet i tettstedet Kabelvåg med ca. 2000 innbyggere. Godt utbygd infrastruktur - med barnehager, skoler, idrettsanlegg, dagligvarebutikk, hotell, restauranter, treningssenter m.v. Næringsliv: Service- verkstedindustri, turistnæring, off. arbeidsplasser innen omsorg, kystverket m.v. En av bygningene (Gammelskola) er trolig fra før 1900 og er noe tilpasset skoledrift. Hovedbygget med nyere tilbygg er også tilpasset skoledrift, og må ombygges for alternativ bruk.

Beliggenhet

I dag er Kabelvåg først og fremst et sted for skole, kultur og reiseliv. Kabelvåg har kunst- og filmhøgskole og folkehøgskole. Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen, er med sine 1200 sitteplasser den største trekirken nord for Trondheim. Biskop Berggrav døpte kirken til Lofotkatedralen i 1929.

Nærområdet

Kabelvåg er et fiskevær og et tettsted i Vågan kommune i Lofoten. Kabelvåg er Lofotens eldste og tidligere også største fiskevær. Kabelvåg har noe industri, vesentlig verkstedindustri, og fiskeforedling. I Kabelvåg ligger Nordland kunst- og filmfagskole og Lofoten folkehøyskole. Her er også hovedsete for Kystverket Nordland. Tettstedet har betydelig turisttrafikk om sommeren. Avstand til Svolvær - ca. 5 km. Kommunesenteret Svolvær har ca. 4000 innbyggere.

Type, eierform og byggeår

Skolebygg Selveier, oppført i 1954 og ca. 1889.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 1 735 kvm

HOVEDBYGG - BYGGEÅR 1954.

1.Etasje:Inngang/korridor, kontor m/forgang, lager. Kontor m/forgang, bibliotek, skolekjøkken, 2 lagerrom, vaktmesterverksted, fyrrom.

2 wc, bøttekott, garderobe, wc, ventilasjonsrom, sløydsal, 2 klasserom, mellomgang.

6-årrskolen: Inngang/korridor, vent.rom. 2 garderober m/wc, 2 klasserom, spiserom/kjøkken, personalrom m/wc, lekerom, bøttekott, tavlerom/lager.


2.Etasje:Vindfang, korridor, 4 klasserom, gang, kontor, trapperom, tavlerom, gang, 2 kontorer, bøttekott, kopirom, 2 lærerkontor, 2 wc, arkivrom, bi-inngang, 3 garderober, dusj, 2 wc, garderobe, dusj, wc, gang, gym.sal


GAMMELSKOLEN- BYGGEÅR 1889.

Kjeller: Trapperom, 3 lagerrom, gang.

1. Etasje: Trapperom, garderobe, 2 klasserom, bøttekott.

2. Etasje: Trapperom, 2 klasserom, grupperom, lager

Loft:: 4 lagerrom.

Standard

Ingen av byggene tilfredstiller dagens tekniske krav, man må i stor grad påregne krav etter tek 17 ved evt ombygging.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Festet tomt på ca. 5234 kvm. Festeforholdet skal ifølge selger termineres.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, avløp og adkomst.

Egen vannmåler.

Reguleringsplan

Kommunedelplan kabelvåg 2021-2040 vedtatt 22.11.2021. Eiendommen er avsatt til sentrumsformål.

Prisantydning

8 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jan Fredriksen datert.08.05.2023

Kommunale avgifter

Kr. 65 732 pr. år

Gjelder vann, avløp og feiing.  Ingen eiendomsskatt p.t.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst vedlagt i salgspoppgaven.

Eiendommen er konsesjonsplikt grunnet tomtens størrelse.

Inngåelse av avtale, er betinget godkjennelse fra selgers styre.

Det skal fradeles ca.71 kvm tomt fra gnr. 13 bnr. 5 festenr. 431. Eiendommer på fradelt tomt inngår ikke i salget.

Ferdigattest tilbygg/nybygg datert 17.04.1986 og 18.09.1986.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som skal selges


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest nybygg/tilbygg datert 17.04.1986 og 24.09.1997.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

8 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 8 000 000,-))
--------------------------------------------------------
201 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 201 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1865135