LAGERSEKSJONER TIL SALGS - Kjøreport - Mulighet for mesanin - God takhøyde.

Lagerseksjoner - Havet 8, 8370 Leknes72 m2 - 1 940 m21 450 000,-

Prisantydning
1 450 000,-
Eieform
Selveierseksjon
Tomteareal
4 000 m2 fellestomt
Bruttoareal fra
72 m2
Bruttoareal til
1 940 m2

Adresse

Havet 8

8370 Leknes

Matrikkel

Gnr. 17 bnr. 158 i Vestvågøy kommune. Ved overtagelse vil seksjon få sitt eget gnr/bnr/snr.

Fasiliteter

Prosjekt med 26 selveierseksjoner fra Ca. 72 kvm tenkt brukt til rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Fleksibel, isolert og frostfri lagerseksjon, ideell for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted og  lagerplass. Lagerseksjonen leveres med stor elektrisk lakkert leddheiseport med fjernkontroll, oppstikk for vann, avløp og fiber. "LFA" prosjekter føres opp i løpet av 5-6 måneder. LFA Nord AS kjører høy standard med fullisolerte tak og vegger. Motoriserte leddporter leveres med vindusfelt og fjernkontroll. Hver seksjon har egen lakkert ståldør, og moderne led belysning både inne og ute.

Prosjektoppstart forutsetter 70% forhåndssalg og godkjent byggesøknad.

Beliggenhet

Beskrevne prosjekt er beliggende  på Storeidøya, ca 4 km fra Leknes sentrum. Industriområdet består av variert  næringvirksomhet som blandt annet Byggtorget, Insula Produksjon AS Storeidøya Industriområde og Lofoten Sjøhusutleie AS.


Avstander til andre nærområder (avstand og tid hentet fra Google Maps):

Leknes sentrum - 6 minutter - 3,8 km


Leknes flyplass - 7 minutter - 4,9 km


Napp - 11 minutter - 19,5km


Ramberg - 30 minutter - 29 km

Type, eierform og byggeår

Lager Eierseksjon

Bygninger og byggemåte

Taket har isolerte stålplater, veggene består av isolerte sandwich elementer og gulv er i støpt dekke, stålpolert og behandlet med støvbindende middel.


Dører leveres i stål og porter leveres i lakkert stål. Porter har glassfelt, motordrift og leveres i størrelse 4,0 x 4,35m (b x h) og dører har størrelse 1,0 x 2,1m (b x H). Takhøyde 6 meter fri høyde ved port og fall ned til ca 5,6 meter ved innervegg.

Kondens på port/dør kan påregnes hvis det ikke tilføres varme. Lagerseksjonene leveres uten varmekilde.


Egen fordeling med 3-fas 16A i hver seksjon. En 16A stikk, bryter og 2 stk LED-armaturer i enkle seksjoner


Bygget leveres med leddet elektrisk port, og LED grunnbelysning


Betonggulvet er armert, 12 cm, stålglattet og impregnert


Seksjonene selges uten mesanin.


Asfaltert uteområde.


Ingen ventilasjon i hallene er medtatt.


Eget sikringskap med utvidelsesmuligheter


Brannalarmanlegg


Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonskilt ved innkjøring.


Oppstikk for vann og avløp i hjørne av hver seksjon


Trekkrør for fiber inn i hver seksjon


Se leveringsbeskrivelse i prospekt.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 72 kvm - 1 940 kvm + teknisk rom på ca. 7 kvm.

1.Etasje:

Lager

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering foran egen seksjon ved opphold i seksjon. Uteområdet vil bli asfaltert og det vil være god plass til å kjøre rundt hele bygget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 000 kvm, Eierform: Fellestomt. Tomten disponeres av seksjonseiere iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Ca 2 mål tomt satt av for et eventuelt fremtidig byggetrinn 2.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Det vil bli tilrettelagt for vann og avløp til hver seksjon. Utbygger besørger tilkobling hovedvann og avløp til bygget.

Det er antatt ikke renovasjonsplikt på eiendommen, men sameiet vil kunne etablere felles avfallsløsning med containere som da fordeles over felleskostnader.

Det vil bli en liten andel felleskostnader pr seksjon for drift av privat vei, lys privat vei, forsikring og brøyting.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert område med formål industri og lager. Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning

1 450 000,- til 2 850 000,-

Forsikring

Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv forsikre inventar o.l. i egen seksjon. Bygget er fullverdiforsikret av selger frem til opprettelse av sameie. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygning. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Kommunale avgifter

Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og kloakk. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Felleskostnader for seksjon stipuleres til ca kr 3-4000,-  pr år. Dette innbefatter felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel og forsikring

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

LFA Nord AS oppretter et Sameie når bygget er ferdig oppført. Sameiet består av personene/firma som eier seksjonene.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra plantegninger.

Andre opplysninger

Forskudd på 10% innbetales ved kontraktsinngåelse, resten før overtagelse av seksjon.


Salg av kontraktsposisjon: Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.


Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.


Selger står fritt til å endre prisene på usolgte seksjoner uten varsel.


Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseks-joner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne.Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.


Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgs oppgaven. Utkast til vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.


Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen or byggetrinnet. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 70% forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.


Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


For næringsdrivende som skal benytte det ervervede lokalet i sin næringsvirksomhet, kan det inngås avtale om overføring av justeringsrett for MVA. Overføring av justeringsretten gir kjøper adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til det ervervedelokalet, dersom lokalet benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Fradragsføring kan skje med 1/10 av justeringsbeløpet per år i 10 år. Det inngås særskilt avtale om overføring av justeringsrett iht. de bestemmelser som gjelder, dersom vilkårene for dette er oppfylt. I prislisten angis kjøpesummen for seksjonen med merverdiavgift. Justeringsbeløpet, som det eventuelt kan kreves fradrag for, fremgår av justeringsoppstillingen som følger som vedlegg 1 til justeringsavtalen. Kjøper er selv ansvarlig for å vurdere om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift er oppfylt.


Hovedprinsippene er slik: a. Avtale om overdragelse av justeringsrett kan inngås med næringsdrivende, enten de er MVA-pliktige eller ikke på tidspunktet for overdragelsen (det kan ikke inngås avtale om rett til å justere med en privatperson). b. Kjøper kan kreve fradrag for 1/10 av MVA beløpet i justeringsoppstillingen per år, forutsatt at vilkårene for fradragsrett er oppfylt. c. Justeringsreglene kommer til anvendelse når det er etablert en kapitalvare. Et nyoppført bygg hvor anskaffelseskostnaden utgjør mer enn kr 400 000 eksklusiv mva utgjør en kapitalvare. Hele bygget anses normalt som én kapitalvare, selv om bygget består av flere seksjoner. Ved overføring av deler av bygget (en seksjon) kan justeringsretten overføres, selv om seksjonens verdi er lavere enn kr 400 000 ex mvaI justeringsoppstillingen (vedlegg 1 til justeringsavtalen -vedlegget ferdigstilles før overtakelse.) skal den enkeltes seksjons anskaffelseskostnad angis. Byggets totalkostnad må altså fordeles på hver enkelt seksjon. Anskaffelseskostnaden består både av kostnader til fysiske byggearbeider og kostnader til prosjektering, arkitekt og annen «myk infrastruktur». Kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon av fast eiendom omfattes ikke av justeringsbestemmelsene. Slike kostnader skal følgelig ikke med i justeringsoppstillingen Det er kjøpers ansvar å klargjøre hvor vidt eget foretak tilfredsstilt vilkårene for fradragsrett for MVA.

Budgivning

Alle bud på fastpris skal inngis skriftlig til NordMegler.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Artur Holand92 80 62 72

Visninger

Kostnader

1 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
1 450 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186017158