18 stk prosjekterte islorerte lagerseksjoner på ca. 90 kvm nært Saltstraumen - Vaskehall disponibe

Lagerseksjon - Nordre Knaplund, 8056 Saltstraumen90 m21 550 000,-

Prisantydning
1 550 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2023
Bruttoareal
90 m2

Adresse

Nordre Knaplund

8056 Saltstraumen

Matrikkel

Gnr. 76 bnr. 112 i Bodø kommune. Ved overtagelse vil hver seksjon få sitt eget gnr/bnr/snr.

Fasiliteter

18 selveierseksjoner på Ca. 90 kvm tenkt brukt til rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Fleksibel, isolert og frostfri lagerseksjon, ideell for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted og  lagerplass. Lagerseksjonen leveres med  blant annet, wc, oljeutskiller og stor elektrisk  leddheiseport m/fjernkontroll. Egen vaskehall på ca. 60 kvm, som disponeres av sameiet.

Beliggenhet

Beskrevne prosjekt er beliggende på Nordre Knaplund ca. 500 fra Saltstraumen, 33 km fra Bodø sentrum. Området Saltstraumen består av småhus bebyggelse, og variert næringvirksomhet som blandt Saltstraumen Hotel og, Coop Prix Saltstraumen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg eierseksjon

Bygninger og byggemåte

Lagerhaller 6x15 meter, sandwichpanel 120mm i vegger og tak.

Skillevegger 110mm vegg høyde 5 meter

El port med dør i porten 4x4 meter støpt gulv med sluk

Toalett med servante speil og lys ( bod) utakk for høytrykkspyler ledd lys i tak

Varmepumpe 7,2 kW

1stk Tilkoblingsskap med måler ferdig koblet

1stk Sikringsskap med tilkobling av forsyningskabel fra TKS

1stk Kurs til varmepumpe, avsluttet i servicebryter

2 stk Punkt for LED armatur i tak

2 stk LED armatur i tak montert og koblet

1 stk Bryter for LED armatur i tak

3 stk stikkontakter i Hall ( dobble)

1 stk Stikkontakt 3- faset 32 Amp i Hall

1 stk stikk ved gulv i wc romm

1 stk Punkt for speil armatur

1 stk Prelude speil armatur m/stikk, montert og koblet

1 stk Bryter for speil armatur

1 stk Sluttkontroll

1 stk Dokumentasjon

Olje og slamavskiller

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 90 kvm

1.Etasje: Lager og wc-rom.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering foran eget lager.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er ferdig planert på ett nivå og utgjør ca. 4500 kvm. Tomten disponeres av seksjonseiere iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Vei, vann og avløp

Offentlig .

Det vil bli tilrettelagt for vann og avløp til hver seksjon. Utbygger besørger tilkobling hovedvann og avløp til bygget

Adkomst fra kommunal vei. Vann 32 mm og avløp 110 mm ligger inntil eiendommen.

Det er antatt ikke renovasjonsplikt på eiendommen, men sameiet vil kunne etablere felles avfallsløsning med containere som da fordeles over felleskostnader.

Det vil bli en liten andel felleskostnader pr seksjon for drift av privat vei, lys privat vei, brøyting, samt privat pumpestasjon.

Reguleringsplan

N1 Industri, eksisterende. Området er avsatt til næringsvirksomhet i kommunedelplanen. Det er ikke krav til detaljregulering for N1


a) Området er iht. reguleringsplan avsatt til industri og lagerbygg. Maks byggehøyde 10 Meter og maks utnyttelsesgrad er satt til BRA = 12.000 kvm.

b) Bebyggelsen skal ha naturavstemte farger. Virksomhetens støynivå skal ikke overskride støyverdier i T-1442 for tilliggende boligområder Ved opphør av virksomhetenm skal området ryddes.

c) Adkomst forutsettes skje via eksisterende adkomstvei. Transportintensistiv virksomhet tillates ikke av hensyn til trafikksikkerheten.

d) Før området skal taes i bruk skal det oppføres skjermvoll mot FV 17 som anvist i kart, supplert med veggskjerm for å ivareta etiske hensyn. Konkret utforming og fastsetting av høyde for skjermvoll avklares før byggesaken.


Reguleringsplan kan fås ved å kontakte megler.

Prisantydning

1 550 000,-

Forsikring

Forsikring av bygget gjøres av sameiet og inngår i felleskostnadene. Eier må selv forsikre inventar o.l. i egen seksjon. Bygget er fullverdiforsikret av selger frem til opprettelse av sameie. Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygning. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Kommunale avgifter

Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Felleskostnader for seksjon stipuleres til ca kr 4-5000,-  pr år. Dette innbefatter felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel og forsikring.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra plantegning

Andre opplysninger

Forskudd på 10% innbetales ved kontraktsinngåelse, resten før overtagelse av seksjon.

Prospekt er under utarbeidelse

Forbehold om 70% salg før byggestart

Selger har engasjert Byggsøk Norge for søknad og levering av byggesøknad.

Sandwichpanel Norge AS skal levere sandwichpaneler til prosjektet.

Selger oppretter et Sameie når bygget er ferdig oppført. Sameiet består av personene/firma som eier seksjonene.

Salg av kontraktsposisjon: Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Selger står fritt til å endre prisene på usolgte seksjoner uten varsel.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseks-joner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne.Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.


Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgs oppgaven. Utkast til vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.


Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen 01.05.2023 for byggetrinnet. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 70% forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.


Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


For næringsdrivende som skal benytte det ervervede lokalet i sin næringsvirksomhet, kan det inngås avtale om overføring av justeringsrett for MVA. Overføring av justeringsretten gir kjøper adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til det ervervedelokalet, dersom lokalet benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Fradragsføring kan skje med 1/10 av justeringsbeløpet per år i 10 år. Det inngås særskilt avtale om overføring av justeringsrett iht. de bestemmelser som gjelder, dersom vilkårene for dette er oppfylt. I prislisten angis kjøpesummen for seksjonen med merverdiavgift. Justeringsbeløpet, som det eventuelt kan kreves fradrag for, fremgår av justeringsoppstillingen som følger som vedlegg 1 til justeringsavtalen. Kjøper er selv ansvarlig for å vurdere om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift er oppfylt.Hovedprinsippene er slik: a. Avtale om overdragelse av justeringsrett kan inngås med næringsdrivende, enten de er MVA-pliktige eller ikke på tidspunktet for overdragelsen (det kan ikke inngås avtale om rett til å justere med en privatperson). b. Kjøper kan kreve fradrag for 1/10 av MVA beløpet i justeringsoppstillingen per år, forutsatt at vilkårene for fradragsrett er oppfylt. c. Justeringsreglene kommer til anvendelse når det er etablert en kapitalvare. Et nyoppført bygg hvor anskaffelseskostnaden utgjør mer enn kr 400 000 eksklusiv mva utgjør en kapitalvare. Hele bygget anses normalt som én kapitalvare, selv om bygget består av flere seksjoner. Ved overføring av deler av bygget (en seksjon) kan justeringsretten overføres, selv om seksjonens verdi er lavere enn kr 400 000 ex mvaI justeringsoppstillingen (vedlegg 1 til justeringsavtalen -vedlegget ferdigstilles før overtakelse.) skal den enkeltes seksjons anskaffelseskostnad angis. Byggets totalkostnad må altså fordeles på hver enkelt seksjon. Anskaffelseskostnaden består både av kostnader til fysiske byggearbeider og kostnader til prosjektering, arkitekt og annen «myk infrastruktur». Kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon av fast eiendom omfattes ikke av justeringsbestemmelsene. Slike kostnader skal følgelig ikke med i justeringsoppstillingen Det er kjøpers ansvar å klargjøre hvor vidt eget foretak tilfredsstilt vilkårene for fradragsrett for MVA.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
1 550 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180476112